Ι­στο­ρι­ο­γρα­φία και Πη­γές για την ερ­μη­νεία του 1821

  • Από Dogma

Πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε με ε­πι­τυ­χία στο Δι­ορ­θό­δοξο Κέν­τρο της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος στην Ι­ερά Μονή Πεν­τέ­λης την Πα­ρα­σκευή 12 Ο­κτω­βρίου και το Σάβ­βατο 13 Ο­κτω­βρίου 2012 το Α΄ Δι­ε­θνές Ε­πι­στη­μο­νικό Συ­νέ­δριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με φορέα διοργανώσεως την Ει­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος με θέμα : «Ι­στο­ρι­ο­γρα­φία και Πη­γές για την ερ­μη­νεία του 1821».

 

Το Συ­νέ­δριο αυτό εί­ναι το πρώτο από τα δέκα (10) Ε­πι­στη­μο­νικά Συ­νέ­δρια, τα ο­ποία και δι­ορ­γα­νώ­νον­ται υπό την αι­γίδα της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, έως και το έ­τος 2021, για τον ε­ορ­τα­σμό της συμ­πλη­ρώ­σεως δι­α­κο­σίων ε­τών από την Ελ­λη­νική Ε­πα­νά­σταση του 1821.

 {gallery}12{/gallery}

Τον Μα­κα­ρι­ώ­τατο Αρ­χι­ε­πί­σκοπο Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυμο, ο ο­ποίος ευ­ρι­σκό­ταν στην Θεσ­σα­λο­νίκη για τις ε­κεί ε­πε­τει­α­κές εκ­δη­λώ­σεις των 100 χρό­νων της α­πε­λευ­θε­ρώ­σεως της Μα­κε­δο­νίας, εκ­προ­σώ­πησε ο Πα­νι­ε­ρώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Μα­ρα­θώ­νος κ. Με­λί­των.

 

Χαι­ρε­τι­σμούς στο Συ­νέ­δριο α­πηύ­θυ­ναν ο Πρό­ε­δρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τρι­ά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνά­τιος και εκ μέ­ρους του Υ­πουρ­γού Παι­δείας καί Θρη­σκευ­μά­των, Πο­λι­τι­σμού και Α­θλη­τι­σμού ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέας Θρησκευμάτων κ. Γε­ώρ­γιος Κα­λαν­τζής.

 

Στο Συ­νέ­δριο πρα­γμα­το­ποι­ή­θη­καν τρείς (3) Συ­νε­δρίες υπό την Προ­ε­δρία των : α. Ελ­λο­γι­μω­τά­της κ. Όλ­γας Κατ­σι­αρδή – Hering, Κα­θη­γή­τριας Ι­στο­ρίας του Νέου Ελ­λη­νι­σμού του Πα­νε­πι­στη­μίου Α­θη­νών, β. Ελ­λο­γι­μω­τά­του κ. Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου, Α­κα­δη­μα­ϊ­κού και γ. Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Δη­μη­τρι­ά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνα­τίου, Προ­έ­δρου της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής.

 

Ο­μι­λη­τές του Συ­νε­δρίου, σύμ­φωνα με το Πρό­γραμμα, ή­ταν οι : Κων­σταν­τί­νος Σβο­λό­που­λος, Γκρέγ­κορυ Άρς, Παύ­λος Τζερ­μιάς, Γε­ρά­σι­μος Ζώ­ρας, Ι­ω­άν­νης Τσόλ­κας, Πα­ρα­σκευάς Κο­νόρ­τας, π. Γε­ώρ­γιος Με­ταλ­λη­νός, Ε­λένη Αγ­γε­λο­μάτη – Τσουγ­κα­ράκη, Α­θα­νά­σιος Κα­ρα­θα­νά­σης, Μα­ρία Μαν­του­βά­λου, Α­χιλ­λέας Λα­ζά­ρου, Μα­ρία – Ε­λευ­θε­ρία Γι­α­τρά­κου, Γε­ώρ­γιος Γε­ωρ­γής, Μα­ρία Ευ­θυ­μίου, Α­πό­στο­λος Δι­α­μαν­τής, Γε­ώρ­γιος Κα­ραμ­πε­λιάς και Χα­ρά­λαμ­πος Μη­νά­ο­γλου.

 

 

Στο Συ­νέ­δριο πα­ρέ­στη­σαν Αρ­χι­ε­ρείς της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, ο Αρ­χι­γραμ­μα­τέας της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου Θε­ο­φι­λέ­στα­τος Ε­πί­σκο­πος Δι­αυ­λείας κ. Γα­βριήλ, ο τέως Πρω­θυ­πουρ­γός κ. Ι­ω­άν­νης Γρί­βας, Ελ­λο­γι­μώ­τα­τοι Κα­θη­γη­τές των Φι­λο­σο­φι­κών και Θε­ο­λο­γι­κών Σχο­λών, Εκ­πρό­σω­ποι του Συλ­λό­γου «Α­πο­γό­νων του 1821», της Παγ­κα­λα­βρυ­τι­νής Ε­νώ­σεως, του Σω­μα­τείου «Ε­νω­μένη Ρω­μι­ο­σύνη», Κλη­ρι­κοί Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, Ι­στο­ρι­κοί και Κα­θη­γη­τές Μέ­σης Εκ­παι­δεύ­σεως, Φοι­τη­τές και πολλοί ενασχολούμενοι με τις ιστορικές πηγές και τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις.

 

Ο Πρό­ε­δρος της Ε­πι­στη­μο­νι­κής Ε­πι­τρο­πής, Α­κα­δη­μα­ϊ­κός κ. Κων­σταν­τί­νος Σβο­λό­που­λος, α­να­κοί­νωσε το θέμα του ε­πο­μέ­νου Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου για το Φθι­νό­πωρο του έ­τους 2013, το ο­ποίο εί­ναι : «Η ζωή των υ­πο­δού­λων Ελ­λή­νων επί Τουρ­κο­κρα­τίας».

        

 

Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία [Δελτία Τύπου] αναμεταδίδονται ως έχουν χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική μας ομάδα. Εαν ενδεχομένως υπάρξει ρεπορτάζ με βάση τα δελτία αυτά, δημοσιεύεται στην σχετική κατηγορία. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις
close button

Κάντε Like: Dogma.gr στο Facebook