ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÁÈÇÍÙÍ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ ÌÅ ÔÏÍ ÄÉÏÉÊÇÔÇ ÔÇÓ ÔÑÏ×ÁÉÓ ÁÈÇÍÙÍ ÃÉÙÑÃÏ ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISS

Ενα πηλήκιο για τον Αρχιεπίσκοπο

Ένα λευκό πηλήκιο από αυτά που φορούσαν τις παλιές καλές εποχές της Αθήνας οι τροχονόμοι, χάρισε στον Αρχιεπίσκοπο, ο...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις