Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Εκκλησία Ρωσίας

  • Από Dogma

Το «Σύμ­φωνο Συ­νερ­γα­σίας» υ­πο­γρά­φηκε χθες 24 Οκτωβρίου 2012 από τον Σεβασμιώτατο Μη­τρο­πο­λίτη Κερ­κύ­ρας και Πα­ξών κ. Νε­κτά­ριο, Αν­τι­πρό­ε­δρο της Διαρκούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου ο οποίος μετέβη στην Μόσχα μετά των  Σεβασμιωτάτων Μη­τρο­πο­λι­τών Με­σο­γαίας και Λαυ­ρε­ω­τι­κής κ. Νι­κο­λάου και Α­λε­ξαν­δρου­πό­λεως κ. Αν­θί­μου, μέλη της ΔΙΣ της πα­ρελ­θού­σης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου και από τον Θε­ο­φι­λέ­στατο Ε­πί­σκοπο Πον­τόλσκ κ. Τύ­χωνα, υπεύθυνο του Προ­σκυ­νη­μα­τι­κού Κέντρου Πε­ρι­η­γή­σεων.

        

Φο­ρείς υ­λο­ποί­η­σης του θα εί­ναι για μεν την Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δος, το Συ­νο­δικό Γρα­φείο Προ­σκυ­νη­μα­τι­κών Πε­ρι­η­γή­σεων, για δε την Εκ­κλη­σία της Ρω­σίας το Προ­σκυ­νη­μα­τικό Κέν­τρο του Πα­τρι­αρ­χείου της Μό­σχας.

         Το «Σύμ­φωνο Συ­νερ­γα­σίας» με­ταξύ των δύο Ορ­θο­δό­ξων Εκ­κλη­σιών αφορά την συνεργασία επί θε­μά­των α­να­πτύ­ξεως, προ­βο­λής και προ­ώ­θη­σης των Προ­σκυ­νη­μα­τι­κών Πε­ρι­η­γή­σεων. Το  κείμενο ε­πε­ξερ­γά­σθηκε από το Συ­νο­δικό Γρα­φείο Προ­σκυ­νη­μα­τι­κών Πε­ρι­η­γή­σεων της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος.

 

         Ο Πανοσιολογιώτατος Αρ­χιμανδρίτης κ. Σπυ­ρί­δων Κα­τρα­μά­δος,  Γραμ­μα­τεύς του Συ­νο­δι­κού Γρα­φείου Προ­σκυ­νη­μα­τι­κών Πε­ρι­η­γή­σεων της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, και μέλη της Ε­πι­τρο­πής με­τα­βαί­νουν μετά από σχε­τική Α­πό­φαση της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου από 29 έως και 31 Ο­κτω­βρίου ε.έ. στη Ρώμη, ό­που θα

 

 

συ­νερ­γα­στούν με το «OperaRomanaPelegrinaggi», ε­πί­σημο Γρα­φείο Προ­σκυ­νη­μα­τι­κών Πε­ρι­η­γή­σεων του Βα­τι­κα­νού, εν ό­ψει της α­φί­ξεως κατά τους προ­σε­χείς μή­νες στην Ελ­λάδα με­γά­λου α­ρι­θμού ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κών προ­σκυ­νη­τών για τα βή­ματα του Α­πο­στό­λου Παύ­λου.

 

         Κυ­κλο­φό­ρησε, τέ­λος, και διά του Συν­δέ­σμου των εν Ελ­λάδι Του­ρι­στι­κών και Τα­ξι­δι­ω­τι­κών Γρα­φείων (ΗΑΤΤΑ) προς τα μέλη του, ε­ρω­τη­μα­το­λό­γιο που α­φορά την κα­τα­γραφή των έως σή­μερα συν­θη­κών, προ­βλη­μά­των κ.α. σχε­τι­κών με τον Προ­σκυ­νη­μα­τικό Του­ρι­σμό στην Ελ­λάδα. Το Ε­ρω­τη­μα­το­λό­γιο ε­πι­με­λή­θηκε για την κα­τάρ­τιση του το Συ­νο­δικό Γρα­φείο, το ο­ποίο διά των ει­δι­κώς κα­ταρ­τι­σμέ­νων ε­πι­στη­μο­νι­κών συμ­βού­λων του και των λοι­πών με­λών του θα ε­πε­ξερ­γα­στεί και θα πα­ρου­σι­ά­σει τα α­πο­τε­λέ­σματά αυτού στην Ι­ερά Σύ­νοδο.

 

Εκ της Ιε­ράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία [Δελτία Τύπου] αναμεταδίδονται ως έχουν χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική μας ομάδα. Εαν ενδεχομένως υπάρξει ρεπορτάζ με βάση τα δελτία αυτά, δημοσιεύεται στην σχετική κατηγορία. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις
close button

Κάντε Like: Dogma.gr στο Facebook