ÔåëÝóôçêáí ôá åãêáßíéá ôïõ íÝïõ ÷þñïõ ôçò êïéíùíéêÞò äïìÞò äéáíïìÞò ñïõ÷éóìïý «ÉìÜôéï» ðïõ ëåéôïõñãåß õðü ôçí åõèýíç ôïõ Ãåíéêïý Öéëïðôþ÷ïõ Ôáìåßïõ ôçò ÉåñÜò Áñ÷éåðéóêïðÞò Áèçíþí--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Ρούχα σε απόρους από την Αρχιεπισκοπή

Τα εγκαίνια του νέου χώρου της κοινωνικής δομής διανομής ρουχισμού «Ιμάτιο» τέλεσε χθες το απόγευμα ο Μητροπολίτης Βελεστίνου κ....

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις