Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης

Η ύψωσις του Τιμίου Σταυρού, σημαίνει την πραγματικήν συμμετοχήν εις το μυστήριον της απολυτρώσεως και της Σωτηρίας. Επί του...