Χερουβικός ύμνος – Μ. Είσοδος

Κατά την αργόρρυθμη και μεγαλόπρεπη μελωδία του Χερουβικού ύμνου, οι πιστοί που εικονίζουν «μυστικώς» τους αγγέλους, καλούνται ν’ αποθέσουν...
  • ακάθιστος

    Ερμηνεία του Χερουβικού ύμνου

    Θα εξετάσουμε τον Χερουβικό ύμνο: «Οι τα Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ Τριάδι τον τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν...

TOP NEWS