Η γαλήνη της καρδιάς

Σου το λέει ο ίδιος: Μάθετε απ' εμού, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδιά καί ευρήσετε ανάπαυσιν ταις...

TOP NEWS