Ιερά Μονή Παναγἰας Καλόπετρας

Ο ναός, διαστάσεων 8,2x13,8μ. και προσανατολισμό στον άξονα Δ-Α, αναπαρίσταται είτε ως δίστυλος εν παραστάσι, είτε ως πρόστυλος τετράστυλος....

TOP NEWS