Δ.Ι. Σύνοδος για ιερατικές Κλήσεις: «Η Ιε­ρω­σύνη δέν μας ανήκει. Είναι του Χριστού καί μας τήν προσφέρει ως έργον διακονίας»

Σύμ­φωνα μέ τόν ἱερό ὑ­μνο­γράφο τῆς Κυ­ρι­α­κῆς τῆς Σταυ­ρο­προ­σκυ­νή­σεως, ἡ Ἐκ­κλη­σία τοῦ Θεοῦ εὐ­φραί­νε­ται καί ἀ­γάλ­λε­ται γι­ατί ὡς ἄλ­λος...

TOP NEWS