Η δεκτικότητα του ανθρώπου

Ο πολύς λαός, ο οποίος τόσας φοράς εταλαντεύετο εις την αγάπην του προς τον Θεόν και εις την καθαρότητα...

TOP NEWS