εκδήλωση

Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου

Χθες το α­πό­γευ­μα, 18 Νο­εμ­βρί­ου 2019, δι­ε­ξή­χθη με ε­πι­τυ­χί­α η Τι­μη­τι­κή Εκ­δή­λω­ση στη μνή­μη του α­οι­δί­μου Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου,...

TOP NEWS