Ο φθόνος των φθοροποιών ανθρώπων.

Την ημέραν του Σαββάτου επέλεξεν ό Κύριος δια να θεραπεύση την συγκύπτουσα γυνή, η οποία επί δεκαοκτώ έτη, εβασανίζετο....

TOP NEWS