Βαρβαρότης κλεπταποδόχου κράτους

Το κράτος της Αγγλίας είναι κλεπταποδόχον και διαπράττει μίαν συνεχή πολιτιστικήν βαρβαρότητα, επειδή αρνείται να επιστρέψη τα γλυπτά μάρμαρα...

TOP NEWS