Σάββατο

Μ. Σάββατο – Σαρκί Σαββατίσας

«Τούτο γαρ εστι το ευλογημένον Σάββατον, αύτη εστίν η της καταπαύσεως ημέρα, εν η κατέπαυσεν από πάντων των έργων...

TOP NEWS