Δίπτυχα – » Μνήσθητι Κύριε …»

    "Η ενοποιητική δύναμη τού Χριστού καλύπτει το σύμπαν και η Εκκλησία υψώνει την τριπλή μνημόνευση των αγίων, των νεκρών...

TOP NEWS