• δύναμη

    Τα έξω και τα έσω

    Τα έξω και τα έσω, Ἅγιος Αὐγουστῖνος.«Ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

TOP NEWS