Εορτάζει ο ι. ν. Αγίας Κυριακής στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

  • Dogma

Εορτάζει σήμερα ιερός ναός της Αγίας Κυριακής στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Ο ιστορικός ναός της Αγίας Κυριακής βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Αθηνάς, αριθ. 28. Είναι μικρή, διαστάσεων 11×3,50 μ., μονόκλιτη καμαροσκέπαστη βασιλική. Στη βόρεια και νότια πλευρά έχει από ένα χαμηλό τυφλό τόξο. Η ανέγερσή της τοποθετείται στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Μεταγενέστερα το νότιο τόξο ανοίχθηκε, και έτσι η εκκλησία επικοινωνεί με νεότερη στενή προσθήκη. Μεταγενέστερο είναι και το μεγάλο παράθυρο της βόρειας πλευράς.

ÁÃÉÁÓÌÏÓ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ÔÏÕ ÑÁÄÉÏÖÙÍÉÊÏÕ ÓÔÁÈÌÏÕ ÔÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Οι τοιχογραφίες του Ναού είναι νεότερες, δυστυχώς αγνώστου, έμπειρου όμως, αγιογράφου. Διακρίνονται για την τεχνική και τη θεματολογία τους. Μνημονεύουμε ενδεικτικά στη νότια πλευρά τις δώδεκα τοιχογραφίες, που είναι εμπνευσμένες από το Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω…») και τις οκτώ από την Κυριακή προσευχή («Πάτερ ημών…»), και στη βόρεια πλευρά αυτές που είναι εμπνευσμένες από τους εικοσιτέσσερις οίκους του Ακάθιστου Ύμνου.

ÂÕÆÁÍÔÉÍÅÓ ÅÊÊËÇÓÉÅÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ(ÁÃÉÁ ÊÕÑÉÁÊÇ-ÁÈÇÍÁÓ)

Σύμφωνα με την παράδοση, η εκκλησία της Αγίας Κυριακής ήταν κοιμητηριακός Ναός νεκροταφείου, που υπήρχε μεταξύ αυτής και της Παντάνασσας (Μοναστηράκι). Σ’ αυτό ίσως συνηγορεί και η, νεότερη βέβαια, τοιχογραφία της  Μέλλουσας Κρίσης.

ÂÕÆÁÍÔÉÍÅÓ ÅÊÊËÇÓÉÅÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ(ÁÃÉÁ ÊÕÑÉÁÊÇ-ÁÈÇÍÁÓ)

φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ