Η Εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στα Ιεροσόλυμα (Βίντεο)

  • Δόγμα

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό εὐσεβές  ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ ἐπιμελῶς  συντηρῶν τήν Μονήν μοναχός π. Χαρίτων.

Τήν Κυριακήν, 24ην Ἰουνίου /7ην Ἰουλίου 2024, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν Ὀρεινήν (σημερινόν προάστειον Ἄϊν Κάρεμ), ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ γενέτειρα αὐτοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ὅλη, ἰδίᾳ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ Τίμιος Πρόδρομος εἶναι καρπός ἀτέκνων γονέων, τοῦ Ζαχαρίου καί τῆς Ἐλισάβετ, συμφώνως πρός τήν μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Ἡ Ἐλισάβετ περιέκρυβε τήν ἐγκυμοσύνην αὐτῆς μῆνας πέντε, ἕως ὅτου ἐπεσκέφθη αὐτήν εἰς τήν Ὀρεινήν μετά σπουδῆς πορευθεῖσα ἐκ Ναζαρέτ ἡ Μαριάμ. Ἡ ἀφωνία τοῦ Ζαχαρίου, ἐλύθη ὅτε ἔγραψε τό ὄνομα Ἰωάννης ἐπί πλακός, (Λουκ. 1, 5-25).

Πρός τιμήν τοῦ «μείζονος ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» (Ματθ. 11,11) ἐτελέσθη  εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας ὑπό τοῦ Τυπικάρη τοῦ Πατριαρχικοῦ καί Μοναστηριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου καί τοῦ Πρεσβυτέρου π. Στεφάνου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου καί τοῦ  ἐφημερίου τῆς Μονῆς Ἱερέως π. Νικολάου Κουλίνσκη καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψαλλούσης τῆς μοναχῆς Δανιηλίας,  τῆς μοναχῆς Κασσιανῆς καί τοῦ ἰατροῦ κ. Ἰακώβου Μπετζάλη, καί προσευχομένων μοναζουσῶν, πιστῶν ἐντοπίων καί προσκυνητῶν, παρουσίᾳ μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου εἰς Ἱεροσόλυμα.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν πρός προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Πρεσβυτέρου π. Στεφάνου.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό εὐσεβές  ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ ἐπιμελῶς  συντηρῶν τήν Μονήν μοναχός π. Χαρίτων.

Ἡ μνήμη τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἑωρτάσθη καί εἰς τήν ἔναντι τῆς ὡς ἄνω Μονῆς,  Ἱεράν Ρωσικήν Μονήν τοῦ Γενεσίου τοῦ Προδρόμου τῆς Ὀρεινῆς (Gornia), προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί συνιερουργοῦντος αὐτῷ τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς εἰς Ἱεροσόλυμα Ἀρχιμανδρίτου π. Βασσιανοῦ καί ἄλλων Ἱερομονάχων καί Πρεσβυτέρων, τούς ὁποίους ἐδεξιώθη ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μοναχή Αἰκατερίνα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

TOP NEWS