Η Κυριακή της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα (Βίντεο)

  • Δόγμα

Τήν πρώτην εὐχήν ανέγνωσεν ὁ Μακαριώτατος καί τάς λοιπάς εὐχάς οἱ συλλειτουργοῦντες Αὐτῷ Ἀρχιερεῖς.

Ἡ Κυριακή, 10η /23η Ἰουνίου 2024, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου καί ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ὅλης ὡς ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ἤτοι ὡς ἡμέρα μνήμης τῆς Ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖον ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός παρά τοῦ Πατρός ἀπέστειλεν εἰς τούς Ἁγίους Αὐτοῦ Μαθητάς καί Ἀποστόλους.

Τότε, τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς οἱ Ἀπόστολοι ἐλάλησαν ἑτέραις γλώσσαις τά μεγαλεία τοῦ Θεοῦ εἰς τά «ἐκ τῆς βιαίας πνοῆς» τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συντρέξαντα πλήθη, εἰς τά ὁποῖα ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐκήρυξε καί ἐπίστευσαν καί ἐβαπτίσθησαν καί ἐσχημάτισαν τήν πρώτην Ἐκκλησίαν, Μητέρα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, συμφώνως πρός τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη πανηγυρική θεία Λειτούργια εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Πρεσβυτέρων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας π. Ἰωάννου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημητρίου Ἀγγελοσοπούλου, ἐν ·ᾧ ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει καί εὐχαριστίᾳ οἱ πιστοί ἐδέχοντο τήν ἀείζωον χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἤρξατο ὁ Ἑσπερινός τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς ὁρίζει τό Πεντηκοστάριον καί ἀνεγνώσθησαν αἱ Εὐχαί τῆς Πεντηκοστῆς τῆς Γονυκλισίας, πάντων κλινόντων τά γόνατα καί ζητούντων τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἵνα φωτίζῃ τάς ψυχάς καί τά σώματα αὐτῶν.

Τήν πρώτην εὐχήν ανέγνωσεν ὁ Μακαριώτατος καί τάς λοιπάς εὐχάς οἱ συλλειτουργοῦντες Αὐτῷ Ἀρχιερεῖς.

Ἀπολυθείσης τῆς θείας Λειτουργίας ἔλαβε χώραν ἡ ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τούς Πατέρας καί εἰς τούς προσελθόντας προσκυνητάς τήν ζωοποιόν χάριν καί ἐνέργειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

TOP NEWS