Ψυχοσάββατο στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Δόγμα

 Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου ἐν τῇ Ἁγία Σιών καί εἰς τό ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους

Τό Σάββατον, 9ην /22αν Ἰουνίου 2024, ἐτηρήθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ὡς Σάββατον τῶν Ψυχῶν, καθώς ὁρίζει τό βιβλίον τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Α’. Ἀφ’ ἑσπέρας εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης μετά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἔψαλαν τόν κατανυκτικόν νεκρώσιμον Κανόνα μέ ἐνδιαμέσους δεήσεις ἀναμέσον τῶν ᾠδῶν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν, μακαριστῶν Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Ἱεροδιακόνων καί μοναχῶν, μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

 Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου ἐν τῇ Ἁγία Σιών καί εἰς τό ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους καί ἐτελέσθη Μνημόσυνον, εἰς τό ὁποῖον οἱ κατοικοῦντες εἰς τήν Ἱερουσαλήμ Ἑλληνόφωνοι καί Ἀραβόφωνοι Ὀρθόδοξοι πιστοί προσήνεγκαν τά κόλλυβα αὐτῶν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων προγόνων αὐτῶν τῶν ενταφιασμένων εἰς τό Κοιμητήριον τοῦτο τῆς Ἁγίας Σιών.

TOP NEWS