Ρωσόφωνοι πιστοί στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

  • Δόγμα

Ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τό ἐπιτελούμενον ἔργον ὑπό τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου καί τοῦ μοναχοῦ Εἰρηνάρχου καί ηὐλόγησε τήν ὁμάδα αὐτήν ἡ ὁποία ἀνεχώρησε διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Τήν Δευτέραν, 14ην / 27ην Μαΐου 2024, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα Ρωσοφώνων πιστῶν τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου  ὑπό τόν Ἐπιστάτην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου τῆς Καπερναούμ μοναχόν Εἰρήναρχον.

Οἱ Ρωσσόφωνοι πιστοί τοῦ Βορείου Ἰσραήλ ἐξυπηρετοῦνται διά τάς λατρευτικάς ἀνάγκας αὐτῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ταύτην τοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος ἀνέλυσεν εἰς τά μέλη τῆς ὁμάδος αὐτῆς ὅτι ἔχουν τήν πολύτιμον εὐλογίαν νά ἀνήκουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, καθ᾽ ὅτι αὕτη ἐποτίσθη ὑπό τοῦ λυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί “ἐδέξατο πρώτη ἄφεσιν ἁμαρτιῶν διά τῆς Ἀναστάσεως”.

“Εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων”, ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος, “ἰσχύει τό λεγόμενον ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅτι “οὐκ ἔστιν Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔστι δοῦλος καί ἐλεύθερος οὐκ ἔστι ἄρσεν καί θῆλυ, ἀλλά πάντες ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ”, (Κολ. 3,11).

Τά μέλη τῆς Ρωσοφώνου Κοινότητος εἰς τό Ἰσραήλ εἶναι τέκνα πνευματικά τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ταυτοχρόνως πολιτικῶς ἀνήκουν εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ, κάτοχη τῆς Ἑβραϊκῆς Ταυτότητος.

Τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ γνωρίζει καί ἀναγνωρίζει τήν κατάστασιν αὐτῶν καί βοηθεῖ αὐτούς εἰς τάς συνθῆκας εὐημέρου διαβιώσεως αὐτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τό ἐπιτελούμενον ἔργον ὑπό τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου καί τοῦ μοναχοῦ Εἰρηνάρχου καί ηὐλόγησε τήν ὁμάδα αὐτήν ἡ ὁποία ἀνεχώρησε διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

TOP NEWS