Αυστραλίας Μακάριος: Να επικρατήσει η παρουσία του Γεννηθέντος Χριστού στον κόσμο – Το 2024 να είναι γεμάτο εσωτερική πληρότητα για όλους

  • Dogma
αυστραλίας

Ευχή του Σεβασμιωτάτου, εκ μέρους σύνολης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, είναι να επικρατήσει η παρουσία του Γεννηθέντος Χριστού στον κόσμο και στη ζωή μας, ενώ το νέο έτος 2024 να είναι γεμάτο εσωτερική πληρότητα για όλους.

Στην αίρεση του «Δοκητισμού», την οποία αντιμετώπισε η Εκκλησία μας στο διάβα των αιώνων, και στον «Δοκητισμό» των ημερών μας, μια ψεύτικη και απατηλή «εικονική πραγματικότητα» των μέσων κοινωνικής δικτυώσεως και επικοινωνίας, τα οποία προάγουν, εν τέλει, την απομόνωση και τη διάλυση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών με τους άλλους ανθρώπους, εστιάζει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος στο εφετινό εγκύκλιο μήνυμά του για τη Δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων.

Ευχή του Σεβασμιωτάτου, εκ μέρους σύνολης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, είναι να επικρατήσει η παρουσία του Γεννηθέντος Χριστού στον κόσμο και στη ζωή μας, ενώ το νέο έτος 2024 να είναι γεμάτο εσωτερική πληρότητα για όλους.

Διαβάστε αναλυτικά το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου:

ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καί Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι, τοῖς Προέδροις τῶν ἐντίμων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, τοῖς διδάσκουσι καί τοῖς διδασκομένοις ἐν τοῖς Σχολείοις, τοῖς ἐργαζομένοις ἐν τοῖς φιλανθρωπικοῖς καθιδρύμασι καί παντί τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χάρις εἴη καί εἰρήνη παρά τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τιμιώτατοι Ἀδελφοί συνεπίσκοποι καί ἀγαπητά μου παιδιά,

Μία ἀπό τίς αἱρέσεις πού ἀντιμετώπισε ἡ Ἐκκλησία μας στό διάβα τῶν αἰώνων ἦταν καί αὐτή τοῦ «Δοκητισμοῦ», τῆς πίστεως δηλαδή ὅτι ὁ Θεός Λόγος κατά τή Γέννησή Του, δέν προσέλαβε ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση οὐσιωδῶς καί πραγματικῶς ἀλλά μόνον φαινομενικῶς. Τοῦτο σήμαινει τήν ἄρνηση τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως καί ἄρα τήν ἀκύρωση τῆς θείας Οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀτυχῶς, στίς ἡμέρες μας πολλοί ἐκ τῶν χριστιανῶν μας χαρακτηρίζονται ἀπό μιά τέτοια ἀντίληψη «Νεοδοκητισμοῦ», καθώς ἡ ζωή τους σέ τίποτα δέ μαρτυρᾶ ὅτι ὁ Θεός σαρκώθηκε «ἐκ Πνεύματος ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» γιά νά μᾶς δωρίσει μιά καινούργια καί μοναδική προοπτική ὑπάρξεως. Θά ἔλεγε κανείς ὅτι ὁ «Δοκητισμός» τῶν ἡμερῶν μας εἶναι ἡ ψεύτικη καί ἀπατηλή «εἰκονική πραγματικότητα» τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως καί ἐπικοινωνίας, τά ὁποῖα προάγουν, ἐν τέλει, τήν ἀπομόνωση καί τή διάλυση τῶν κοινωνικῶν καί συναισθηματικῶν δεσμῶν μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Παράλληλα, αὐτή ἡ «εἰκονική – δοκητική πραγματικότητα» τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως διαταράσσει τήν πίστη στόν Σαρκωθέντα Θεό, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται παντοδύναμος στόν ψεύτικο κόσμο πού ἔχει δημιουργήσει μέ τή, δήθεν, δύναμη πού τοῦ δίνει μιά ἀπρόσωπη καί ἄψυχη ἠλεκτρονική συσκευή, ἡ ὁποία τόν κρατᾶ μακριά ἀπό τήν πραγματική ζωή. Στόν σημερινό, λοιπόν, πολυπληθῆ κόσμο μας κυριαρχεῖ τό συναίσθημα τῆς μοναξιᾶς. Πρόκειται γιά μιά μοναξιά, πού δέν εἶναι μόνο συναισθηματική ἤ ψυχολογική, ἀλλά κυρίως ὀντολογική γιατί θεραπεύεται μόνο διά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, Τόν Ὁποῖο δυστυχῶς ἐπιχειρεῖ νά ἀπομακρύνει ἡ «εἰκονική πραγματικότητα».

Εὔχομαι, ἐκ μέρους τῶν θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων, τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καί ὅλου τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς πέμπτης ἠπείρου, νά ἐπικρατήσει ἡ παρουσία τοῦ Γεννηθέντος Χριστοῦ στόν κόσμο καί στή ζωή μας, τό δέ νέο ἔτος 2024 νά εἶναι γεμάτο ἐσωτερική πληρότητα γιά ὅλους μας, νά εἶναι χαρούμενο, εἰρηνικό καί σωτήριο γιά τούς οἰκείους Σας καί τούς συνεργάτες Σας, γιά τό Γένος μας καί τήν Ἐκκλησία μας.

Καλά Χριστούγεννα καί Χρόνια πολλά!

Ἐν Σύδνεϋ, τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2023,

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπός σας

 

† Ὁ Αὐστραλίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ

TOP NEWS