Η απιστία του Θωμά

  • Dogma

Το Κήρυγμα της Κυριακής του Θωμά

Ο θρίαμβος της Αναστάσεως του Κυρίου συνεκλόνισε τους Ιουδαίους, στους Μαθητάς όμως, όπως στο Θωμά, δημιούργησε ανείπωτη χαρά αλλά και φόβο.

Στους συναχθέντας μαθητάς εμφανίζεται ο Κύριος, τους επιδεικνύει τας χείρας και τους πόδας για να ιδούν τις πληγές εκ των ήλων και να πεισθούν ότι είναι Εκείνος ο Διδάσκαλός τους ο οποίος απέθανε μεν επί του Σταυρού, αλλά ανέστη τριήμερος εκ νεκρών.

Η εμφάνιση του κυρίου ήταν επιβεβλημένη να γίνει ενώπιον των Μαθητών για να τους στηρίξει στην πίστη της Αναστάσεως. Όλων των λοιπών θαυμάτων τα οποία πραγματοποίησε ο Κύριος, η Ανάστασίς Του είναι το μεγαλύτερο θαύμα Του.

Εκτός όμως του θαύματος αυτού, ο Κύριος πραγματοποίησε πάμπολλα εκπληκτικά θαύματα ενώπιον των Μαθητών που δεν ενεγράφησαν εις τα Ιερά Ευαγγέλια.

Αυτά που εγράφησαν όμως σκοπό έχουν να πιστεύσουν οι άνθρωποι ότι ο Κύριος είναι ο υπό των Προφητών προαναγγελθείς Υιός του θεού, ο Σωτήρ και Λυτρωτής του κόσμου. Και δια της πίστεως αυτής να καταστούν συγκληρονόμοι της αιωνίου ζωής, της χάριτος και της αληθείας, η οποία μεταδίδεται εις αυτούς δια του Ιησού.

Ένας εκ των μαθητών ο Θωμάς ήτο απών κατά την εμφάνιση του Κυρίου εις το υπερώον. Όταν επέστρεψε και ήκουσε τις διαβεβαιώσεις των λοιπών Μαθητών δεν επίστευσε.

Δεν παραδέχεται το μέθα θαύμα της Αναστάσεως του Διδασκάλου. Απαισιόδοξος και μελαγχολικός ως χαρακτήρας στέκει διστακτικός. Τόσοι μάρτυρες της Αναστάσεως, βεβαιούν ότι είδαν τον θείο Διδάσκαλο, αλλά εκείνος παραμένει ασυγκίνητος.

Παρόλα αυτά ο Κύριος δεν τον εγκαταλείπει. Δεν του ενισχύει τις αμφιβολίες του. Και «μεθ’ ημέρας οκτώ» επανεμφανίζεται ο Κύριος παρόντος και του Θωμά. Τότε υπακούει στην εντολή του Αναστάντος να τον πλησιάσει και να τον ψηλαφίσει, πιστεύει και αναφωνεί «ο Κύριός μου και ο θεός μου».

Στερεώνεται στην πίστη του και ολόθερμη και ολόψυχη εκστομίζεται η ομολογία από τα χείλη του, διακηρυττομένη και από την καρδία του. Η οδός της πίστεως περιπατήθη υπό του Θωμά και του ενέπνευσε την εμπιστοσύνη για το θαύμα της Αναστάσεως.

Δεν πρέπει ο άνθρωπος να ζητά να ερευνά τον θεό και να επιζητεί την ψηλάφισή του όπως ο Θωμάς διότι η πίστη έχει μεγαλυτέρα αξία και ισχυροτέρα βεβαιότητα από τις ανθρώπινες αισθήσεις.

Τούτο βεβαιώνεται υπό του ιδίου του αρχηγού της πίστεώς μας και τελειωτού Ιησού δια του ρήματός του «Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες».

Ημείς συγκλονισθήκαμε από τον θρίαμβο της Αναστάσεώς Του ή παραμένομε «πεπτωκότες, απόντες και μη πιστεύσαντες»;

Αρχιμανδρίτης Κων/νος Χαραλαμπόπουλος

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ