Η Χάρη και η Δύναμη του Αγίου Πνεύματος

  • Dogma

Την πανσέβαστον ημέραν της Πεντηκοστής ολοκληρούται, αγαπητοί μου, η υπόσχεσις του Κυρίου δια την αποστολήν του Αγίου Πνεύματος, το οποίον και θα ίδρυε την Εκκλησίαν Του, η οποία και παρέμεινεν μεθ’ ημών εις τον αιώνα.

Αρχιμανδρίτης Κων/νος Χαραλαμπόπουλος

Την πανσέβαστον ημέραν της Πεντηκοστής ολοκληρούται, αγαπητοί μου, η υπόσχεσις του Κυρίου δια την αποστολήν του Αγίου Πνεύματος, το οποίον και θα ίδρυε την Εκκλησίαν Του, η οποία και παρέμεινεν μεθ’ ημών εις τον αιώνα.

Ο Χριστός προείπεν ιδιαιτέρως προς τους μαθητάς δια την υψίστην δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, το οποίον κατήλθεν εις το υπερώον της Ιερουσαλήμ και εκάθισεν επ’ αυτών «και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου» (Πράξ. β’, 4).

Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας, είναι το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, το εκπορευόμενον εκ των κόλπων του Θεού Πατρός, το οποίον υπάρχει προαιωνίως και θα υπάρχη πάντοτε, δεν έχει ούτε αρχήν, ούτε τέλος, όπως ακριβώς και ο άναρχος Πατήρ και ο συνάναρχος Υιός.

Είναι κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Θεολόγον «πηγή αστείρευτης ζωής και ζωοποιεί τα σύμπαντα, είναι πηγή φωτός υλικού και πνευματικού και φωτίζει τον κόσμο και τους ανθρώπους, είναι όλον αγάπη και αγαθότης, την οποίαν και μεταδίδει εις τους πιστούς».

Υπ’ αυτού του Παναγίου Πνεύματος εμφορούμενοι οι μαθηταί, διέπρεψαν και εκήρυξαν το ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού. Έλαβον εκτός του φωτισμού και δύναμιν, όπως τους είχεν διαβεβαιώσει ο θείος Διδάσκαλος. «Λήψεσθε δύναμιν, επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφ’ υμάς» (Πράξ. α’, 8).

«Καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, έως ου ενδύσησθε δύναμιν εξ ύψους» (Λουκ. κδ’, 49). Αυτή η δύναμις, περιέβαλλεν τους μαθητάς κατά την θείαν εκείνη ημέραν, την γενέθλιον της Εκκλησίας. Ενισχύθησαν υπό της ακατανίκητου δυνάμεως του Παρακλήτου και υπέμειναν προθύμως διωγμούς και φυλακίσεις, χάριν της ομολογίας του ονόματος του Χριστού.

Η χάρις του Παρακλήτου «ως δρόσος Αερμών» υπερίπτατο εις τας ψυχάς των, τους ενεψύχωνεν και τους ενέπνεε τα ανώτερα ιδανικά της θρησκείας του Ναζωραίου.

Αυτό το πνεύμα της αληθείας «η πηγή των θείων θησαυρισμάτων, ο πας πλούτος της δόξης παρέχεται και εις ημάς δια του Αγίου Βαπτίσματος και της μεταβολής του άρτου και οίνου εν τη θεία ευχαριστία, εις Σώμα και Αίμα Χριστού.

Είναι αυτό το οποίον επενεργεί δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και μεταδίδει εις όλους τους αμαρτωλούς, την αγιαστικήν χάριν και μας αναδεικνύει «ναόν του Αγίου Πνεύματος» (Α’ Κορ. στ’. 19).

Αυτό, αδελφοί μου, είναι εκείνο το όποιον μας εμψυχώνει και μας γρανιτώνει εις τας δυσκόλους στιγμάς του βίου, εκάστου εξ ημών. Είθε να σκηνώση εν ημίν ες αεί.

Ο Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
είναι εφημέριος στον Ι.Ν. Αγιου Δημητρίου
Παλαιού Ψυχικού

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ