Η λαμπρή Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

  • Dogma

Θεολογικές, ανθρωπολογικές και κοσμολογικές διαστάσεις εμπεριέχονται εις την σημερινήν θείαν εορτήν της Μεταμορφώσεως του Κυρίου που πραγματοποιήθηκε εις το όρος Θαβώρ της Γαλιλαίας.

Αρχιμανδρίτης Κων/νος Χαραλαμπόπουλος

Το Κήρυγμα της Κυριακής
γράφει στο Δόγμα,
ο Αρχιμανδρίτης

Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Παλαιού Ψυχικού

Θεολογικές, ανθρωπολογικές και κοσμολογικές διαστάσεις εμπεριέχονται εις την σημερινήν θείαν εορτήν της Μεταμορφώσεως του Κυρίου που πραγματοποιήθηκε εις το όρος Θαβώρ της Γαλιλαίας.

Έως τον 2ο αιώνα το γεγονός αυτό εορτάζετο σαράντα ημέρας προ του θείου Πάθους, αλλά από τα εγκαίνια και μετά του ομωνύμου Ιερού Ναού που έκτισε η Αγία Ελένη επί του όρους Θαβώρ, επεκράτησε ο εορτασμός να γίνεται την 6η του μηνός Αυγούστου.

Το λαμπροφόρον γεγονός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού δεν αφορά ούτε και ανάγεται εις τον πρόσωπόν Του. Και τούτο διότι ως θεάνθρωπος δεν αλλάζει, δεν μεταποιείται αλλά παραμένει «αναλλοίωτος». Ως Πάνσοφος και Πανάγαθος παραμένει απαθής και δεν υπόκειται εις μεταμορφωτικές αλλαγές και παρουσιαστικές μεταβολές.

Η πνευματική αναγέννησις και μεταμορφωτική ενέργεια κατά συνέπειαν αφορά αποκλειστικώς και μόνον τους Μαθητάς. Αυτοί ως άνθρωποι ατελείς και αδύναμοι κατά φύσιν «διολισθαίνοντες» έχουν ανάγκην πνευματικής υποστηρίξεως.

Αυτό το θείον γεγονός της ελάμψεως του «θείου φωτός» θα τους βοηθούσε αργότερον εις το να πιστεύσουν και να παραδεχθούν ότι ο Ιησούς οδηγείται θεληματικώς εις το φρικτόν Πάθος όπου του τέλους αναμένει ο θρίαμβος της Αναστάσεως.

Μετεμορφώθη έμπροσθεν των Μαθητών «ο αεί ωσαύτως δεδοξασμένος και λάμπων τη αστραπή της θεότητος» (Ιω. Δαμασκ. ΡΕ 99, 564 Β) δια να αποκαλύψει το φως και την απαστράπτουσα δόξαν της θεότητός Του.Δια της «ουρανίου φωνής» ούτος έστιν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα αυτού ακούετε ομοίας εις το θείον Βάπτισμά Του προβάλλεται το δόγμα του θεανθρώπου και ενώνει τον ουράνιον και τον επίγειον κόσμο καθόσον «ουδεμία διαίρεσις σαρκός και θεότητος» (Χρυσοστόμου PG 64, 36).

Ο οικοδεσπότης της Ουρανίου Βασιλείας Κύριος επικοινωνεί με τρεις τάξεις ανθρωπίνων προσωπικοτήτων διαλεγόμενος. Τον Προφήτην Ηλίαν εκπρόσωπον της τάξεως των Ουρανών. Τον θεόπτη Μωϋσή εκπρόσωπον των τεθνεώτων και τους τρεις Μαθητάς Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννην εκπροσώπους των ζώντων του ανθρωπίνου γένους, οι οποίοι και παρίστανται σωματικώς κατά την εύσημον στιγμήν.

Ο αριθμός τρία (3) υπονοεί το τρισυπόστατον θνητός και αθάνατος – Αισθητός κατά το σώμα – Νοητός κατά την ψυχήν. Οι Μαθηταί θεόπται έζησαν μιαν μεγάλην ανθρώπινην μεταβολήν που τους κατέστησε «συμμόρφους» του Χριστού. Ότι δηλαδή ήταν ο Χριστός κατά φύσιν, αυτοί το απέκτησαν κατά χάριν.

Συνάντησις θεία των εκπροσώπων της επί γης και της εν ουρανοίς Εκκλησίας φωτισμός και δόξα ολοκλήρου του κόσμου. Η κτίσις φαιδρύνεται και αποκτά την λαμπρότητα που είχε κατά την Δημιουργίαν Αυτής.

Της εκλάμψεως του θείου φωτός της σημερινής εορτής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου είθε να αξιωθούμεν πάντες αδελφοί μου εν τη ημέρα της κρίσεως.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ