Η πρόσκληση σωτηρίας προς τους αλιείς

  • Dogma

Η σημερινή πρόσκλησις του Κυρίου προς τους αλιείς δια να καταστούν μαθηταί του, είναι μία πρόσκλησις σωτηρίας, την οποίαν συνεχίζει να απευθύνη ανά τους αιώνας προς τους ανθρώπους πάσης τάξεως, ηλικίας και μορφώσεως.

Αρχιμανδρίτης Κων/νος Χαραλαμπόπουλος

Το Κήρυγμα της Κυριακής
γράφει στο Δόγμα,
ο Αρχιμανδρίτης

Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Παλαιού Ψυχικού

Η σημερινή πρόσκλησις του Κυρίου προς τους αλιείς δια να καταστούν μαθηταί του, είναι μία πρόσκλησις σωτηρίας, την οποίαν συνεχίζει να απευθύνη ανά τους αιώνας προς τους ανθρώπους πάσης τάξεως, ηλικίας και μορφώσεως.

Μολονότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο πρώτος και κύριος και μοναδικός απόστολος και ευαγγελιστής και εργάτης της σωτηρίας των αμαρτωλών ανθρώπων, εν τούτοις δια την άπειρον συγκατάβασίν του, χρησιμοποιεί και ανθρώπους συνεργάτας εις το κοσμοσωτήριον έργον του.

«Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων», θα σας καταστήσω δηλαδή χαρισματούχους να αλιεύετε ανθρώπους εκ της θαλάσσης της αμαρτίας και να τους οδηγείτε εις την ζωήν της ευσεβείας, δια να ευρίσκουν την αιώνιον σωτηρίαν.

Οι απλοϊκοί αλιείς «ευθέως αφέντες άπαντα, ηκολούθησαν αυτώ». «Ευθέως»· μία έκφρασις, μία κίνησις, η οποία δεικνύει ότι ήσαν έτοιμοι δι’ αυτήν την πρόσκλησιν χωρίς αμφιταλάντευσιν, χωρίς δισταγμόν. Ο λόγος του Κυρίου, πραγματικά συνεκλόνιζε.

Τα θαύματά του είχον να διηγούνται όλοι και εκτός των ορίων της Ιερουσαλήμ. Συνδυασμός δηλαδή λόγων και έργων. Πίστις και αγάπη, ευεργεσία, στοργή και έμπρακτος φιλανθρωπία. Εθεράπευεν «πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν». Οι μαθηταί, πλησίον του.

Έβλεπον τον Διδάσκαλον να ελκύη ολοκληρωτικώς τον λαόν και να παρουσιάζη πρώτος ο ίδιος την αγιότητα και το ενάρετον του βίου και δη την αγάπην προς πάντας. Ο περιούσιος λαός ευρίσκετο «εν χώρα και σκιά θανάτου». Είχε κατεπείγουσα την ανάγκη της θείας, της σωτηριώδους διδαχής.

Προς τούτο λοιπόν και το κήρυγμα του θείου Λυτρωτού. Προς τούτο ο θείος του ευαγγελίου φωτισμός. Πρόσκλησις του Κυρίου και ανταπόκρισις. Κήρυγμα και σωτηρία. Παράδειγμα μείζον προς τους μαθητάς, δια να κάμουν τα ίδια όταν θα ήρχετο η ευλογημένη ώρα της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος.

Ευθέως ηκολούθησαν τον Κύριον οι μαθηταί του. Ευθέως και άνευ αναβολής καλούμεθα και ημείς, αδελφοί μου, οι Χριστιανοί του, να ακολουθήσωμεν τον Σωτήρα και σήμερον και εις τους αιώνας.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ