Κερκύρας Νεκτάριος: Ο χρόνος δίδεται για γνωριμία με τον Θεό

  • Dogma

Με τη δύναμη της πίστεως να υϊοθετήσουμε το μυστήριο του καλού, το μυστήριο της αγάπης και της καλοσύνης. Της υπομονής και της συγχωρητικότητος μα καλεί μέσω του μηνύματός του για την πρωτοχρονιά ο Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος.

Ολόκληρο το μήνυμα του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκταρίου:
«Τό μυστήριο τοῦ κακοῦ δέν εἶναι μικρότερο ἀπό τό μυστήριο τοῦ καλοῦ. Τό μυστήριο τοῦ κακοῦ ὅμως φαίνεται συχνά πιό ἑλκυστικό σέ σύγκριση μέ τό μυστήριο τοῦ καλοῦ» (ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς).

Ζοῦμε καί σπουδάζουμε μέσα στόν χρόνο αὐτά τά δύο μυστήρια. Θέλουμε νά ἐπικρατήσει τό καλό στόν κόσμο καί στή ζωή μας, μόνο πού δέν εἴμαστε ἕτοιμοι νά τό ἀναζητήσουμε σ’ Αὐτόν πού εἶναι ὁ Ἴδιος τό καλό καί τό προσέφερε δημιουργῶντας γενναιόδωρα τό σύμπαν καί τόν ἄνθρωπο. Διότι δέν εἴμαστε ἕτοιμοι νά ἀναζητήσουμε καί νά ζήσουμε τό μυστήριο τῆς σχέσεώς μας μέ τόν Θεό διά τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Ἐκκλησία. Θέλουμε νά πιστεύουμε στίς δικές μας δυνάμεις. Στά ἐπιτεύγματά μας. Στίς γνώσεις μας. Στίς ἀντιλήψεις μας γιά τό τί εἶναι δίκαιο καί τί ὄχι. Τί δίνει χαρά στή ζωή καί τί ὄχι. Τί μᾶς συμφέρει καί τί ὄχι. Καί καθημερινά διαπιστώνουμε ὅτι οἱ προσδοκίες μας διαψεύδονται. Αἰσθανόμαστε ὅτι τό κακό θριαμβεύει. Μέ τήν κρίση. Τόν φόβο. Τόν θάνατο. Τήν ἔλλειψης συνεννοήσεως.

Ὁ χρόνος ὅμως μᾶς δίδεται πρωτίστως γιά νά γνωρίσουμε τόν Θεό. Νά γίνουμε παιδιά Του. Καί νά ζητήσουμε ἀπό τό ἔλεός Του τήν δύναμη, ὥστε νά μή φοβηθοῦμε τό κακό. Ὅσο κι ἄν αὐτό φαίνεται ἑλκυστικό, διότι μᾶς προτρέπει νά χαροῦμε τή ζωή χωρίς Θεό, νά μήν αἰσθανόμαστε ἐνοχές ἀλλά νά ἀπολαμβάνουμε τά δικαιώματά μας, ἐλεύθερα καί χωρίς περιορισμούς, θά διαπιστώσουμε ὅτι αὐτές οἱ ὑποσχέσεις εἶναι κενές περεχομένου. Διότι τίς καταπίνουν ἡ φθορά καί ὁ θάνατος. Ὅ,τι ἀνήκει στόν ἐφευρέτη τοῦ κακοῦ πού εἶναι ὁ διάβολος, ὅ,τι φέρει ἐντός του τήν ἁμαρτία, δηλαδή τήν ζωή χωρίς τόν Θεό τῆς Ἀγάπης καί τῆς Καλοσύνης, δέν κρατᾶ πολύ. Συνοδεύεται ἀπό ἄγχος καί πόνο. Διότι «τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος» (Ρωμ. 6,23).

Μέ τή δύναμη τῆς πίστεως λοιπόν ἄς υἱοθετήσουμε τό μυστήριο τοῦ καλοῦ. Τό μυστήριο τῆς ἀγάπης καί τῆς καλοσύνης. Τῆς ὑπομονῆς καί τῆς συγχωρητικότητος. Τοῦ νά γνωρίζουμε καί νά πιστεύουμε «εἰς Θεόν ζῶντα». Καί ἄς ἀξιοποιοῦμε τίς εὐκαιρίες πού ὁ Θεός μέσα στόν χρόνο μᾶς δίνει, γιά νά εἴμαστε λιγότερο παραδομένοι στήν ἔλλειψη τοῦ καλοῦ. Ἄς συναντοῦμε τόν συνάνθρωπό μας μέ πνεῦμα ἑνότητος, εἰρηνεύσεως καί ἀλληλοπροσφορᾶς. Ἄς ἀφήσουμε πίσω μας ὅ,τι μᾶς χωρίζει. Ἄς κοινωνοῦμε τόν Θεό στήν Ἐκκλησία καί ἄς μοιραζόμαστε τή χαρά Του μέ τόν κόσμο. Θά δοῦμε τότε ὅτι αὐτό πού δέν μᾶς φαινόταν ἑλκυστικό, θά εἶναι ὅ,τι μᾶς φέρνει πιό κοντά στήν εὐτυχία. Στήν ἥρεμη συνείδηση. Στό μυστήριο τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πού εἶναι ἡ ἁγιότητα. Καί τότε, ἀκόμη καί στά ἔργα τά ὁποῖα ἔχουμε νά κάνουμε ἐπί τῆς γῆς, ἀκόμη καί στίς προκλήσεις καί τούς πειρασμούς πού τό κακό θά βάζει ἐνώπιόν μας, κυρίως μέσα ἀπό τίς σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, θά ἔχουμε ἀπάντηση τό «Γενηθήτω τό  θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς» (Ματθ. 6,10)!

Καλή κι εὐλογημένη νά εἶναι ἡ νέα χρονιά, ἀδελφοί! Ὁ Θεός νά δίνει τό φῶς Του σέ ἐσᾶς καί στούς οἰκείους σας!

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ  ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

†Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ