Μήνυμα του Μητροπολίτη Κηφισίας για τον έρανο αγάπης

  • Dogma

Θά πραγματοποιηθεῖ, λοιπόν, καί φέτος στίς Ἐνορίες τῆς ἐπαρχίας μας, ὅπως κάθε χρόνο ὁ ΕΡΑΝΟΣ τῆς ΑΓΑΠΗΣ ἀπό 7ης ἕως 20ῆς τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, Μητροπολίτης Κηφισιάς

Αγαπητοί μου χριστιανοί,
Βρισκόμαστε στίς παραμονές τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί εἶναι ἔντονη ἡ προσμονή γιά τόν ἐρχομό τοῦ Λυτρωτῆ, ὅπως τουλάχιστον προκύπτει ἀπό τή ζωηρή κινητικότητα πού παρατηρεῖται τίς μέρες αὐτές. Γιά πολλούς ἡ ἔλευση τοῦ Λυτρωτῆ συνδέεται μέ κάποιο ἀκαθόριστο ἐξωτερικό γεγονός. Περιορίζεται ἁπλῶς στήν προσμονή. Συχνά, δέν ὑποψιαζόμαστε κἄν ὅτι ὁ Θεός Λόγος, πού γεννήθηκε μιά φορά ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, μπορεῖ νά γεννιέται κάθε μέρα στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί μάλιστα σύμφωνα μέ τήν θελησή τους καί τήν πνευματική τους κατάσταση. Δέν γίνεται κἄν ἀντιληπτό ὅτι ὁ Χριστός μπορεῖ νά τίς ἐπισκέπτεται διακριτικά καί κατά τό μέτρο τῆς δεκτικότητάς τους. Καί οἱ ἄνθρωποι, μέ τήν ἑκούσια συγκατάνευση στή θεία ἐπίσκεψη, ἔχουν τήν δυνατότητα νά μεταμορφώνονται ἐσωτερικά καί νά καθίστανται μέτοχοι θείας ζωῆς.
Εἶναι δύσκολο στή σύγχρονη ὀρθολογιστική ἐποχή νά προσεγγίσει κάποιος τό ἀληθινό νόημα τῶν Χριστουγέννων. Πρέπει νά ὑπερβεῖ τό κέλυφος τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς καί νά καθαρίσει τήν καρδιά του μέ τήν μετάνοια, τά δάκρυα, τήν ἄσκηση, τή φιλαδελφία, τήν ἀγάπη καί τή συγχώρηση. Τότε θα γευθεῖ τήν παρουσία τοῦ Λυτρωτῆ. Κι αὐτό θά συμβεῖ μέ τρόπο μυστικό, τόσο στά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας «τῶν ἐλαχίστων», ὅσο καί ἐσωτερικά στήν καρδιά μας, μέ τήν συμμετοχή μας στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ πρώτη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, γιά τήν σωτηρία τοῦ ὁποίου θυσιαστικά προσφέρει Ἑαυτόν. Γι’ αὐτό ὅποιος πιστεύει στό Θεό τῆς ἀγάπης καί τῆς κενωτικῆς θυσίας Του, σέβεται καί τόν «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ πλασμένο ἄνθρωπο καί ὄχι μόνο δέν ἀδιαφορεῖ γι’ αὐτόν, ἀλλά τόν ἀγαπᾶ, ὅπως τόν ἑαυτό του. Ἡ ἀγάπη αὐτή ἀποτελεῖ ἔκφραση πνευματικῆς καλλιέργειας, ἐκχύλισμα χριστιανικῆς παιδείας καί κοινωνικῆς εὐθύνης. Ἡ ὑγιής καί ὄχι φίλαυτη ἀγάπη πρός τόν ἑαυτό μας εἶναι ἀφετηρία γιά τήν ἔκφραση ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης πρός τόν πλησίον. Τήν ἀλήθεια αὐτή γνώρισαν καλά οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτές τίς μέρες ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου δέν μποροῦμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί νά συνεχίσουμε νά ἀδιαφοροῦμε στά τραγικά προβλήματα ἐπιβίωσης, πού βασανίζουν τούς συνανθρώπους μας. Θά πραγματοποιηθεῖ, λοιπόν, καί φέτος στίς Ἐνορίες τῆς ἐπαρχίας μας, ὅπως κάθε χρόνο ὁ ΕΡΑΝΟΣ τῆς ΑΓΑΠΗΣ ἀπό 7ης ἕως 20ῆς τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. καί καλούμεθα ὅλοι νά στηρίξουμε, ἀπό τό ὑστέρημα ἤ τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς μας, αὐτήν τήν προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία σ’ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς ἐπιτελεῖ ἕνα ἀξιόλογο καί σημαντικό κοινωνικό ἔργο, γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀνθρώπων μας, πού δυστυχοῦν καί ὑποφέρουν, ἄλλος ἀπό ἀσιτία, ἄλλος ἀπό φτώχεια, ἄλλος ἀπό κάτι ἄλλο ἔκτακτο, πού ἀδυνατεῖ νά καλύψει οἰκονομικά.
Τό φιλανθρωπικό ἔργο, λοιπόν, τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας (ἐνοριακά συσσίτια, ἱδρύματα Μητροπόλεως, Ἐκκλησιαστικά Παντοπωλεῖα, Κοινωνικά Ἰατρεῖα καί Φαρμακεῖα, ὑποτροφίες σέ σπουδαστές, καθημερινά οἰκονομικά βοηθήματα) παρ’ ὅλο πού δέν προβάλλεται, μπορεῖ κανείς νά τό ἀξιολογήσει ἀπό τά ἀποτελέσματά του, διότι πολλοί ἄνθρωποι γεύθηκαν τήν εὐεργετική ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας καί τό ὁμολογοῦν. Ἄλλωστε, στήν Ἐκκλησία τό κάθε ἔργο δέν ἀξιολογεῖται ποσοτικά, ἀλλά ποιοτικά.
Ἀγαπητοί μου,
Σέ προσωπικό ἐπίπεδο τό ἀκριβότερο δῶρο στό Σαρκωθέντα Λυτρωτή εἶναι ἡ καθαρή καί νήφουσα καρδιά, ὅπου βρίσκει τόπο ἀνάπαυσης. Ἡ ἀνταπόδοση στή δωρεά τοῦ Θεοῦ, δηλαδή στό μυστήριο τῆς Κένωσης καί Συγκατάβασης τοῦ Θεοῦ Λόγου, εἶναι ἡ ἀνταπόκρισή μας στό ἔργο τῆς Χάριτος. Σέ κοινωνικό ἐπίπεδο τό ἔργο τῆς Χάριτος εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ θυσία, ἡ προσφορά, ἡ διακονία πρός τό Θεό, πού μετασχηματίζεται σέ διακονία ἀγάπης καί θυσιαστική προσφορά στόν συνάνθρωπό μας, ἰδιαίτερα σήμερα μέσα στήν δίνη τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί στήν ἐξαθλιωτική ἀνέχεια πολλῶν ἀδελφῶν μας. Ὁ ὑπαρξιστής φιλόσοφος Σάρτρ ἔλεγε: «ὁ ἄλλος εἶναι ἡ κόλασή μου». Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀντιθέτως, λένε: «Εἶδες τόν ἀδελφόν σου; Εἶδες τόν Θεόν σου». Καί τοῦτο γιατί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου δέν συναντοῦμε τήν ἀπειλή τῆς ὕπαρξής μας, ἀλλά τόν ἴδιο τόν Θεό μας.
Μέ ὅλη μου τὴν ἀγάπη καὶ τὶς εὐχές μου.
Εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Ὁ Μητροπολίτης Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ