Ο Απόστολος της Β΄ Κυριακής των Νηστειών

  • Δόγμα

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β’ Νηστειών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Εβρ. 10-14, β΄1-3)

Κατ’ ἀρχάς, Σὺ Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι.

Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;

Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν.

Εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.

 

Νεοελληνική Απόδοση:
Συ Κύριε εις την αρχήν την γην εθεμελίωσες και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα καταστραφούν, αλλά συ παραμένεις· όλοι θα παλιώσουν σαν ένδυμα, σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θα αλλαγούν. Συ όμως είσαι ο ίδιος και τα έτη σου δεν θα τελειώσουν.

Σε ποιον δε από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός, Κάθησε εις τα δεξιά μου, έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου; Δεν είναι όλοι πνεύματα που υπηρετούν και αποστέλλονται δι’ υπηρεσία χάριν εκείνων, που μέλλουν να κληρονομήσουν σωτηρία;

Διά τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο εις όσα ακούσαμε, μη τυχόν απομακρυνθούμε απ’ αυτά.

Διότι, εάν ο λόγος, ο οποίος κηρύχθηκε δι’ αγγέλων, είχε κύρος και κάθε παράβασις και παρακοή έλαβε δικαία ανταπόδοση, πώς θα ξεφύγουμε εμείς, εάν δείξουμε αμέλεια διά μία τόσο μεγάλη σωτηρία; Η σωτηρία αυτή άρχισε να κηρύττεται από τον Κύριο, έπειτα μας εβεβαιώθηκε από εκείνους που την άκουσαν.

TOP NEWS