Ο Ιταλίας Γεννάδιος για τα Χριστούγεννα

  • Dogma
Ιταλίας

«Η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η Οποία είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπον, συντελείται διά να γίνη ούτος «υιός και συγκληρονόμος της Βασιλείας αυτού», και, μάλιστα, με έτερα δρώμενα και γεγονότα, τα οποία φράσουν τα στόματα των αιρετικών» αναφέρει στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα ο Μητροπολίτης Ιταλίας κ. Γεννάδιος..

Θεοτίμητε και πιστέ λαέ,
της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης!
Ας ευχαριστήσωμεν και ας δοξολογήσωμεν τον εν Τριάδι Θεόν, ο Οποίος ηξίωσεν ημάς να φθάσωμεν και εφέτος εις την μεγάλην και χαρμόσυνον ημέραν, εις την «Μητρόπολιν των εορτών», εις την κατά σάρκαν Γέννησιν του Υιού και Λόγου του Θεού.
Συμμετέχοντες όλοι οι Ορθόδοξοι εις την ανέκφραστον ταύτην χαράν της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας, η οποία σκιρτά από αγαλλίασιν, καθόσον «τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται· Χριστού τεχθέντος εκ της Παρθένου», ας προσέλθωμεν εις το ιερώτατον και ταπεινότατον Σπήλαιον της μικράς Βηθλεέμ, διά να μάθωμεν τι είναι αγάπη και ταπείνωσις, διά να διδαχθώμεν την ειρήνην και την ευδοκίαν του Θεού.
Συνεορτάζοντες όλοι οι Ορθόδοξοι της Μητροπόλεως μετά κατανύξεως και ευπρεπείας, ας πορευθώμεν εις το μέγα μυστήριον της ενσαρκώσεως του Ιησού Χριστού, ο Οποίος επεσκέψατο ημάς εξ ύψους, και «ενδυναμούμενοι εν τη Χάριτι» Αυτού, ας πλησιάσωμεν την μοναδικήν ελπίδα του κόσμου, τον Χριστόν, τον Σωτήρα της ανθρωπότητος, ο Οποίος θα προσφέρη εις ημάς την αγάπην Του διά μίαν νέαν ζωήν, αληθινήν και σωτήριαν. Πράγματι, ο Άναρχος και Υπέρχρονος Θεός έρχεται εις τον κόσμον διά να ιδρύση την Εκκλησίαν Του, η οποία δεν αποβλέπει «εις το να κρίνη και να καταδικάση τον κόσμον», αλλά εις το να προσφέρη εις τον κόσμον το ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού, την ελπίδα, και την αγάπην Του με την ενανθρώπησίν Του.
Το υπερφυσικόν τούτο μυστήριον της Γεννήσεως του Χριστού περιλαμβάνει το υπέροχον και μελωδικόν Κοντάκιον της υπερλάμπρου ταύτης εορτής: «Δι’ ημάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός…».

Οι Ύμνοι της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας, άξιοι της Πίστεώς μας Αδελφοί, πεπληρωμένοι από Θείον Πνεύμα και σκέψιν υπεράνθρωπον, φωτίζουν και εξηγούν με καθαρότατας καρδίας, αλλά και αποκαλύπτουν εις τους ανθρώπους, αφ’ ενός μεν τον Θεόν Λόγον ως παιδίον και το παιδίον ως Θεόν. Ιδού διατί το παιδίον είναι θησυρός, ιδού διατί το παιδίον είναι αλήθεια, ιδού διατί το παιδίον είναι ευλογία και δώρον Θεού. Κατά τον Ευαγγελιστήν Ματθαίον «εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την Βασιλείαν των ουρανών» (18,3-4).
Το μέγα και ανερμήνευτον τούτο γεγονός, το οποίον στεφανούται με τον αγγελικόν ύμνον: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2,14), αντιλαλεί εις τα ύψιστα δώματα του ουρανού, αλλά και εις ολόκληρον την γην, η οποία είναι ταραγμένη, βασανισμένη, απελπισμένη και δυστυχής, χαμένη και αδιάφορη, βουτηγμένη μέσα εις την διαφθοράν και την κακίαν.
Όμως, η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η Οποία είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπον, συντελείται διά να γίνη ούτος «υιός και συγκληρονόμος της Βασιλείας αυτού», και, μάλιστα, με έτερα δρώμενα και γεγονότα, τα οποία φράσουν τα στόματα των αιρετικών.
Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει: «Εάν δεν έφευγεν ο Κύριος και εφονεύετο υπό του Ηρώδου, θα είχεν εμποδισθή οπωσδήποτε η σωτηρία των ανθρώπων. Εάν πάλιν συνελαμβάνετο και δεν εφονεύετο, τότε θα έλεγον οι αιρετικοί ότι δεν εφόρεσεν ανθρωπίνην σάρκα, αλλά μόνον κατά φαντασίαν. Επομένως, τα σχέδια του Θεού, ουδείς δύναται να τα ματαιώση, και, αρκεί, ο περίτρανος λόγος της Κεφαλής της Εκκλησίας: «Και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής», διότι ο Χριστός και η Εκκλησία Του είναι αιώνια και αθάνατη.

Η ακατάλυτος χρυσή αλυσίδα των Πατέρων και Διδασκάλων της αμωμήτου Πίστεώς μας, τούτο, ακριβώς, διδάσκουν, αλλά και φωτίζουν και αποκαλύπτουν εις όλους ημάς με το τεράστιον πνευματικόν και θεολογικόν αυτών έργον, το οποίον εις την ουσίαν αποδεικνύει τας υπερφυσικάς και αναλοιώτους αυτάς αξίας και αληθείας της Μητρός ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας.
«Τη ελπίδι χαίροντες, τη θλίψει υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες», όπως περίτρανα γράφη ο των Εθνών Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολήν του (12,12), η ακλόνητος Πίστις μας ας οδηγήση ημάς εις την μοναδικήν ελπίδα του κόσμου, τον Χριστόν, το Παιδίον, το οποίον έσωσε την ανθρωπότητα, και ας γεμίση την ζωήν μας από χαράν, ενίσχυσιν, υπομονήν, αλλά και επιμονήν εις την προσευχήν, η οποία είναι η σπουδαιοτέρα βοήθεια εις τας δυσκόλους περιστάσεις. Τα υπέροχα αυτά αγαθά, τα οποία προϋποθέτουν την αγάπην και την ειρήνην, ας συνοδεύουν την πορείαν μας μέσα εις την Στρατευομένην Εκκλησίαν, ένθα ζώμεν, κινούμεθα, δρώμεν και πορευόμεθα προς την Θριαμβεύουσαν τοιαύτην.

«Ευλογημένος παρά Κυρίου, ειρηνικός και όλβιος κατά πάντα ο Νέος Χρόνος 2017»!

Εν Βενετία τη 25η Δεκεμβρίου 2016

† Ο Μητροπολίτης

Ο Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ