Ποιος ήταν ο Προφήτης Ααρών της Παλαιάς Διαθήκης

  • Δόγμα

   Ααρών, Ωρ, Μωυσής εορτάζουν την Κυριακή των Προπατόρων, ο δε Ααρών ακόμη και την 20η μηνός Ιουλίου.

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Ο Ααρών διετέλεσε πρώτος αρχιερέας των Εβραίων. Είχε τέσσερα παιδιά και ήταν πρεσβύτερος αδελφός του Μωυσή. Βοηθούσε τον αδελφό του, επειδή ο τελευταίος ήταν ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος.

Χαρακτηρίστηκε υπό του Θεού ως «στόμα» και «προφήτης»» (Έξ., ζ’ κ.εξ.). Μετά τη διάβαση της Ερυθράς θάλασσας και την έξοδο από την έρημο Σιν, κατά τη διάρκεια της μάχης των Ισραηλιτών εναντίον των Αμαληκιτών, στήριζε μετά του Ώρ τα χέρια του Μωυσή σε στάση προσευχής, μέχρι τη συντριβή των εχθρών υπό του Ιησού του Ναυή (Έξ., ιζ’ 10 κ.εξ).

Κατά την απουσία του Μωυσέως στο όρος Σινά, ανεπλήρωνε τον αδελφό του και διέπραξε μέγα αμάρτημα, καθώς με κοσμήματα και μετά από παραινέσεις του λαού, κατασκεύασε «μόσχον» προς λατρεία, έκανε θυσίες και έστησε πανηγύρι με διασκεδάσεις (Έξ. λβ’ 1 κ’ 23). Και ο Ααρών και ο λαός, αργότερα, συγχωρήθηκαν από το Θεό με τις μεσιτεἰες του Μωυσέως.

Μετά την ίδρυση της Σκηνής του Μαρτυρίου, χειροτονήθηκε αρχιερέας από τον Μωυσή. Από φθόνο, συνωμότησε με την αδελφή του Μαριἀμ κατά του Μωυσέως, αλλά ο αδελφός του τον συγχώρησε (η γνωστή τιμωρία της λέπρας).

Οι λευίτες Κορέ, Δαθάν και Αβειρών, που αμφισβήτησαν την αρχιεροσύνη του Ααρών, τιμωρήθηκαν αυστηρά, όπως και ο λαός (όσοι στασίασαν) και διά της βλαστήσεως της ράβδου του Ααρών, ο Θεός αποκάλυψε την αλήθεια (Έξ. ιζ’ 1κ.εξ., Εβρ. θ’ 4).

Ο Μωυσής και ο Ααρών, από έλλειψη πίστης (απουσία νερού στην Έρημο), τιμωρήθηκαν από το Θεό και δεν εισήλθαν στη γη της Επαγγελίας. Πέθανε στο όρος Ωρ, 123 χρόνων και η αρχιεροσύνη του μεταβιβάσθηκε, υπό του Μωυσή, στον υιό του Ααρών, στον Ελεάζαρ.

Ο Απόστολος Παύλος βλέπει στον Ααρών το πρότυπο του αληθινού Αρχιερέως Ιησού Χριστού (Εβρ. ε’).

Ααρών, Ωρ, Μωυσής εορτάζουν την Κυριακή των Προπατόρων, ο δε Ααρών ακόμη και την 20η μηνός Ιουλίου.

TOP NEWS