Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητροπολίτη Φθιώτιδος: «Έχουμε ιδεολογικό πόλεμο με πρόσχημα την οικονομική κρίση»

  • Dogma
φθιώτιδος

«Έχετε αντιληφθεί, αδελφοί μου, ότι είμαστε σε πόλεμο; Έχουμε ιδεολογικό πόλεμο με πρόσχημα την οικονομική κρίση. Ο πόλεμος αυτός χρησιμοποιεί ως χημικά όπλα τα αβάστακτα οικονομικά μέτρα, για να πάθει ο λαός, ό,τι παθαίνει με τη χρήση των χημικών, δηλαδή να αδυνατίσει η μνήμη του, να ναρκωθεί το φρόνημά του, να γονατίσει η αξιοπρέπειά του και να γίνει υποχείριο των επιβουλών του» αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος.

«Σ΄αυτήν την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας θα πρέπει όλοι μας, πλούσιοι και πένητες, να επαναφέρουμε στη μνήμη μας το ένδοξο παρελθόν της φυλής μας, τα ένδοξα και τα μεγαλεία του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, τα γενναία κατορθώματα των προγόνων μας και να εγείρουμε την συνείδησή μας από την άβυσσο της απόγνωσης» συνεχίζει απευθυνόμενος στους πιστούς στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Σεβασμιώτατος Μητρόπολίτης Φθιώτιδος.

Διαβάστε ακολούθως το πλήρες κείμενο του μηνύματος του Μητροπολίτη Φθιώτιδος:

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Ἡ σημερινή ἡμέρα τοῦ Νέου Ἔτους εἶναι ἡμέρα εὐχῶν καί ὁραμάτων, ἐλπίδων καί αἰσιοδοξίας. Ἡ αἴσθηση τοῦ καινούργιου καί τοῦ ἀγνώστου ἀποδιώκει τά κακά συναισθήματα τοῦ παλαιοῦ καί προετοιμάζει τήν ψυχή γιά τό καλύτερο, τό ὁποῖο προσδοκοῦμε ἀπό τόν καινούργιο χρόνο.

Γιά μᾶς, πού τήν τελευταία αὐτή περίοδο ἀντιμετωπίζουμε σωρεία προβλημάτων πάσης φύσεως αἰσθανόμαστε, ὅτι ἡ αἰσιοδοξία ἐκπνέει καί πᾶσα προσδοκία ἔχει δώσει τή θέση της στήν ἀπόγνωση.

Πῶς νά χαροῦν σήμερα, ὅσοι ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα καθημερινῆς ἐπιβιώσεως, ὅσοι εἶναι ἄνεργοι, ὅσοι κινδυνεύουν νά χάσουν ὅ,τι τούς ἔχει ἀπομείνει;Ποιά αἰσιοδοξία νά ἔχουν ἐκεῖνοι ἐπί τῆς κεφαλῆς τῶν ὁποίων κρέμεται ἡ σπάθη τοῦ οἰκονομικοῦ θανάτου καί μέρα μέ τή μέρα τούς περιμένει ἡ φυλακή;

Ποιά χαρά καί ἐλπίδα νά ἔχουν τά παιδιά μας, πού ἀγωνίσθηκαν νά πάρουν ἕνα πτυχίο καί τώρα δέν ἔχουν ἐργασία καί ἀναγκάζονται νά πάρουν τῶν ὁμματιῶν τους καί νά φύγουν στή ξενιτιά γιά νά ἐπιβιώσουν;

Δέν ἠμποροῦμε νά πιστεύσουμε σέ αὐτά,πού κάθε μέρα ἀντιμετωπίζουμε. Ἀλήθεια, πῶς ἡ ἔνδοξη πατρίδα μας, πού τά ἔβαλε μέ ἰσχυρούς τῆς γῆς ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι τελευταία καί ἐνίκησε, ἔπεσε σ΄αυτήν τήν παγίδα τῶν ὀργάνων τοῦ Μαμωνᾶ, τά ὁποῖα ζητοῦν νά καταπιοῦν καί τήν τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός της!

Ἔχετε ἀντιληφθεῖ, ἀδελφοί μου, ὅτι εἴμαστε σέ πόλεμο;Ἔχουμε ἰδεολογικό πόλεμο μέ πρόσχημα τήν οἰκονομική κρίση.Ὁ πόλεμος αὐτός χρησιμοποιεῖ ὡς χημικά ὅπλα τά ἀβάστακτα οἰκονομικά μέτρα, γιά νά πάθει ὁ λαός ὅ,τι παθαίνει μέ τήν χρήση τῶν χημικῶν, δηλαδή νά ἀδυνατίσει ἡ μνήμη του, νά ναρκωθεῖ τό φρόνημά του, νά γονατίσει ἡ ἀξιοπρέπειά του καί νά γίνει ὑποχείριο τῶν ἐπιβούλων του.

Σ΄αὐτήν τήν κρίσιμη στιγμή τῆς ἱστορίας μας θά πρέπει ὅλοι μας, πλούσιοι καί πένητες, νά ἐπαναφέρουμε στή μνήμη μας τό ἔνδοξο παρελθόν τῆς φυλῆς μας, τά ἔνδοξα καί μεγαλεῖα τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, τά γενναῖα κατορθώματα τῶν προγόνων μας καί νά ἐγείρουμε τήν συνείδησή μας ἀπό τήν ἄβυσσο τῆς ἀπογνώσεως.

Τέλος, νά θυμηθοῦμε τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού διαγράφουν τήν πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, ὅταν βλέπων νά πλησιάζουν οἱ Ἕλληνες διά νά τόν γνωρίσουν, εἶπε: «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰω. 12,23).

Ἔχομε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Παρά τίς ἀδυναμίες μας, ἐμεῖς Τόν δοξάσαμε καί Τόν δοξάζουμε. Ἐκεῖνος εἶπε: «Τούς δοξάζοντάς με, δοξάσω» (Βασ. Α΄ 2,30).

«Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις. Ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα» (Ψ.19,8).

Τώρα, πού ὅλοι μᾶς ἐγκατέλειψαν, νά στραφοῦμε πρός τόν Θεό. Αὐτός εἶναι «ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καί τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν».

Ὁ Χριστός, «ὁ διακρατῶν τά πάντα ἐν τῇ χειρί Αὐτοῦ» θά μᾶς λυτρώσει ἀπροσδοκήτως μέ τόν τρόπο, πού ἡ πρόνοιά Του γνωρίζει.

Σήμερα ψάλλομε: «Εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Σου Κύριε». Νά τό ζητήσουμε μέσα ἀπό τήν ψυχή μας. Οἱ καλές προσπάθειες καί οἱ ἀγωνιώδεις ἀναζητήσεις γιά λύση τοῦ προβλήματος δέν ἀποδίδουν.Κάθε χρόνο καί περισσότερο σφίγγει τό σχοινί στό λαιμό τοῦ λαοῦ μας. Ἡ λύση εἶναι μόνο στό Θεό. Ἀρκετά ὑποφέραμε.Ἀρκετά βασανίζονται πολλοί συνάνθρωποί μας.Ἀρκετά ταπεινωθήκαμε ἀπό τούς δανειστές μας. Σταυρωθήκαμε.Τώρα ἦλθε ἡ ὥρα τῆς Ἀναστάσεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Ἄς εἶναι τό 2016 ἔτος ἐκζητήσεως τοῦ Θεοῦ.

Ἄς βαδίσουμε τόν ἀκανθώδη δρόμο μας μαζί μέ τόν Θεό.

Μόνο μέ τόν Χριστό ὑπάρχει ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο αὔριο.

Ὅλοι μαζί νά στραφοῦμε πρός τόν Εὐεργέτη τῆς ζωῆς μας Ἰησοῦ Χριστό καί νά Τόν προσκαλέσουμε νά μείνει μαζί μας στήν πορεία τοῦ νέου χρόνου.

Μετά θερμῶν πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ