«Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει υμάς»

  • Dogma

Μεγάλη η πίστις του εκατοντάρχου, ζώσα και ενεργής. Παρακαλεί τον Χριστόν, με θερμουργόν πίστιν και ταπείνωσιν. Η πίστις, βιώνει την ζωήν του, προέρχεται εκ μέσης ψυχής του.

Αρχιμανδρίτης Κων/νος Χαραλαμπόπουλος

Μεγάλη η πίστις του εκατοντάρχου, ζώσα και ενεργής. Παρακαλεί τον Χριστόν, με θερμουργόν πίστιν και ταπείνωσιν. Η πίστις, βιώνει την ζωήν του, προέρχεται εκ μέσης ψυχής του.

Και εδώ, ευρίσκεται το κεντρικό νόημα του ευαγγελικού αναγνώσματος, αδελφοί μου.

Η θερμή πίστις του ανθρώπου προς τον Θεόν, είναι ικανή να αποφέρη έργα μεγάλα και θαυμαστά, τα οποία ουδεμία ανθρώπινη δύναμις, δεν είναι ικανή να εκτέλεση «πάντα δυνατά τω πιστεύοντι» (Μάρκ. 9, 2). Εις αυτό το κεντρικό νόημα, υπάρχει ένα δεύτερο συνθετικόν, η ταπείνωσις.

Παρ’ όλη την αίγλη του αξιώματος της στρατιωτικής ιεραρχίας, ο εκατόνταρχος δεν επαίρεται αλλά ταπεινώνεται και δηλώνει δια του τρόπου του αυτού, την αυτογνωσίαν του έμπροσθεν του Χριστού. Η σημερινή εικών της κοινωνίας μας, είναι τελείως διαφορετική. Άνθρωποι κατέχοντες δημόσια αξιώματα, πολιτικά, στρατιωτικά, δικαστικά, εκκλησιαστικά παρασυρόμενοι και λόγω της φιλαυτίας των υπ’ αυτών εκδηλώνονται προς τους συνανθρώπους των, ωσάν να είναι υποδεέστεροι.

Ελάχιστοι αι φωτιναί εξαιρέσεις εξ ανθρώπων των αξιωμάτων. Ο στερούμενος αυτογνωσίας, κατέχει πλούσιον το ελάττωμα της υπεροψίας.

Ο απλούς και ταπεινός τω φρονήματι εκατόνταρχος, προσφωνεί τον Χριστόν δια της λέξεως «Κύριε», δηλαδή τον αναγνωρίζει ως Θεόν και ανώτατον άρχοντα εις τον οποίον υποτασσόμενος, δηλώνει και ομολογεί την αναξιότητάν του.

Πράγματι, αυτή η πίστις και η ταπείνωσις, σπανίως εκδηλούνται υπό προσώπων τα οποία κατέχουν υψηλάς θέσεις. Προς τούτο ο Κύριος επαινεί την πίστιν αυτήν του εκαντοντάρχου, δια να παρακινίση τους παρευρισκομένους και να παραδειγματίση «ουδέ εν τω Ισραήλ τοσαύτη πίστιν εύρον» (Ματθ. η’, 10).

Αξιομνημόνευτον είναι επίσης το γεγονός, ότι η πίστις αυτή προήρχετο από εθνικόν και όχι Ιουδαίον μη γνωρίζοντα τον Μωσαϊκόν νόμον και μη απόγονον του Αβραάμ.

Ο Θεός ευλογεί τους ευσεβείς και ταπεινούς ανθρώπους, την ενάρετον ζωήν των και χορηγεί εις αυτούς τον στέφανον της δικαιοσύνης του, του οποίου είθε να αξιωθώμεν και ημείς, αγαπητοί μου αδελφοί, ομοιάζοντες εις το ταπεινόν φρόνημα του Ρωμαίου αξιωματικού «Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει υμάς» (Ιακ. 4, 10 – 11).

Ο Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
είναι εφημέριος στον Ι.Ν. Αγιου Δημητρίου
Παλαιού Ψυχικού

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ