Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Ζ’ Ματθαίου (Με Νεοελληνική Απόδοση)

  • Δόγμα

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής, 31 Ιουλίου 2022.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ματθ. θ’, 27-35)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυῒδ. ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· Ναί, Κύριε. τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.

Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Νεοελληνική Απόδοση

Εκείνο τον καιρό, καθώς προχωρούσε ο Ιησούς, τον ηκολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι έκραζαν και έλεγαν·  “Σπλαγχνίσου μας, υιέ Δαυίδ, και δώσε μας το φως των οφθαλμών μας”. Όταν δε έφθασε στο σπίτι, τον επλησίασαν οι τυφλοί και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· “Πιστεύετε πράγματι, ότι ημπορώ εγώ να κάμω αυτό, που ζητείτε;” Λέγουν προς αυτόν· “Ναι, Κύριε”. Τότε ήγγισε τα μάτια τους, λέγων· “Σύμφωνα με την πίστιν σας ας γίνει αυτό προς χάριν σας”. Και αμέσως άνοιξαν οι οφθαλμοί τους. Ο δε Ιησούς συνέστησε σε αυτούς με αυστηρότητα και είπε· “Προσέχετε, κανείς να μη μάθη το θαύμα”. Αλλά εκείνοι εξελθόντες διέδωσαν το θαύμα και την φήμη του Ιησού σε όλη εκείνην τη χώρα. Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ιδού έφεραν στον Ιησού ένα άνθρωπο δαιμονιζόμενο κωφάλαλο.

Και όταν εξεδιώχθη το δαιμόνιο, αμέσως ομίλησε ο κωφάλαλος και οι όχλοι που ήσαν εκεί εθαύμασαν και έλεγαν ότι ποτέ έως τώρα δεν εφάνησαν στον Ισραηλιτικό λαό τόσα πολλά και τόσα μεγάλα θαύματα. Οι μοχθηροί όμως και δόλιοι Φαρισαίοι έλεγαν· “Αυτός διώχνει τα δαιμόνια με την δύναμη του αρχηγού των δαιμονίων”. Και περιόδευε ο Ιησούς όλες τις πόλεις και τα χωρία διδάσκων στις συναγωγές αυτών και κηρύσσων το χαρμόσυνο άγγελμα της βασιλείας των ουρανών και θεραπεύων κάθε ασθένεια και κάθε καχεξία μεταξύ του λαού.

TOP NEWS