Τον άρτον λαβὠν εις χείρας ο προδότης

  • Δόγμα

Κοντάκιο Όρθρου Μεγάλης Πέμπτης

Τον άρτον λαβών εις χείρας ο προδότης,

κρυφίως αυτάς, εκτείνει και λαμβάνει,

την τιμήν του Πλάσαντος,

ταις οικείαις χερσί τον άνθρωπον.

Και αδιόρθωτος έμεινεν,

Ιούδας ο δούλος και δόλιος.

TOP NEWS