Αγιασμός για την έναρξη της νέας δικαστικής περιόδου από τον Βεροίας Παντελεήμων

  • Dogma
βεροίας

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό και απηύθυνε πατρικούς λόγους στα Δικαστήρια Βεροίας για την έναρξη της νέας δικαστικής περιόδου.

Παρέστησαν η πρόεδρος των Δικαστηρίων, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, Εισαγγελείς, Δικαστές, Δικηγόροι και Δικαστικοί Υπάλληλοι.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Βεροίας κ. Παντελεήμων :

Ἀνταποκρινόμενοι εὐχαρίστως καί μέ πολλή χαρά στήν πρόσ­κλη­σή σας τελέσαμε σήμερα τόν ἁγια­σμό μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας δικαστικῆς περιόδου καί ἐπικαλεσθήκαμε τήν ἄνωθεν βοή­θεια καί τόν φωτισμό τοῦ δικαιο­κρί­του Θεοῦ πρός ἐνίσχυσή σας στό ὁμολογουμένως δύσκολο καί πολυεύθυνο ἔργο σας.

Ἡ ἀπονομή τοῦ δικαίου, ὅ­πως σεῖς γνωρίζετε καλύτερα ἀπό ὅλους μας, δέν εἶναι οὔτε ἁπλῆ οὔτε ἁπλῶς μία διαδικαστική ὑπό­θεση. Ὑπάρχουν βεβαίως οἱ νόμοι τῆς πολιτείας, ἀλλά εἶναι νόμοι ἀνθρώπων, καί παρά τήν προσπά­θεια καί τήν εἰλικρινῆ διάθεση τῶν νομοθετούντων δέν εἶναι πά­ντοτε τέλειοι. Γι᾽ αὐτό ἄλ­λω­στε καί στήν ἀπόδοση τῆς δικαιοσύ­νης σημαντικότατος εἶναι ὁ ρόλος τῶν παραγόντων τῆς δίκης καί κυρίως τῶν δικαστικῶν λειτουρ­γῶν, πού καλοῦνται, ὑπερβαί­νο­ντας τήν ὑπο­κειμενικότητα τῆς προ­σωπι­κῆς τους γνώμης, νά ἀπο­δώ­σουν κατά τό δυνατόν ἀντι­κει­μενικά τή δικαιοσύνη.

Στήν περίπλοκη καί ἐπίπονη αὐ­τή διαδικασία, κατά τήν ὁποία ὁ ἄν­­θρωπος βρίσκεται ἐνώπιον τοῦ φυσικοῦ δικαστοῦ καί ἀναμένει τήνἐτυμηγορία του, ἀνα­μένει τήν ἀπό­δοση τῆς δικαιο­σύνης, τό μόνο ἐχέγγυο εἶναι ἡ ἀκεραιότητα τοῦ δικαστοῦ, ἡ αὐ­ξημένη συναίσθηση τῆς ἀποστο­λῆς καί τῆς εὐθύνης του καί ἡ εὐ­θυ­κρισία του.

Ἀναγνωρίζοντας τό λειτούργημα τῆς ἀποδόσεως τῆς δικαιοσύνης εἶναι δύσκολο, διότι ἡ ἀπόλυτη δι­καιοσύνη εἶναι θεία ἰδιότητα, εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα πά­ντο­τε ὁ Θεός νά φωτίζει τόν νοῦ σας καί νά κατευθύνει τήν κρί­ση σας στήν ὁδό τῆς δικαιο­σύ­νης του. Καί τό εὐχόμεθα αὐτό ἰδι­αιτέρως στήν ἐποχή μας, σέ αὐ­τή τήν πε­ρίοδο τῆς κρίσεως τῆς ἠθι­κῆς, τῆς κρίσεως τῶν ἀξιῶν, τήν ὁποία διερ­χό­μεθα καί ἡ ὁποία εἶναι πιό σοβαρήἀπό τήν οἰκονομική, ὥστε νά μήν κλονίζεται ἡ ἐμπιστοσύνη τῶνἀνθρώπων στή δικαιοσύνη, ἀλλά νά ἀποβλέπουν σέ αὐτή καί νά προσφεύγουν σέ αὐτή μέ τή βε­βαιό­τητα ὅτι λειτουργεῖ ἄριστα καίὑπερασπίζεται τό δίκαιο χωρίς νά προσωποληπτεῖ.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις εὔχομαι σέ ὅλους σας καλή χρονιά καί ἡ χάρη τοῦΘεοῦ, διά πρεσβειῶν καί τοῦ προστάτου σας ἁγίου Διονυσίου τοῦἈρεοπαγίτου, νά σᾶς ἐνισχύει στό ἔργο καί τήν ἀποστολή σας.

βεροίας

TOP NEWS