Αντίθετη με την κατάργηση της Κυριακής αργίας η Ι. Κοινότητα

  • Dogma

Σε χαμηλούς τόνους αλλά με ιδιαίτερα σαφή τρόπο εκφράζει την αντίθεση της στο νέο νομοσχέδιο που αφορά στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, με επιστολή που έστειλε στον τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Θεοδώρα Αβαγιανού

Σε χαμηλούς τόνους αλλά με ιδιαίτερα σαφή τρόπο εκφράζει την αντίθεση της στο νέο νομοσχέδιο που αφορά στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, με επιστολή που έστειλε στον τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Υπενθυμίζοντας την φράση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: «Αδελφοί μου, Σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν», οι εκπρόσωποι των είκοσι Μονών της Αθωνικής Πολιτείας σημειώνουν στον Υπουργό πως η κατάργηση της κυριακής αργίας δεν είχε περάσει ούτε επί τουρκοκρατίας.

Οι Αγιορείτες κάνουν λόγο για «ανάγκην κοινωνικής αλληλεγγύης, πνευματικής ενισχύσεως και επιστροφής εις τας παραδόσεις και όχι αποχριστιανοποιήσεως και αποδομήσεως της κοινωνικής συνοχής» και καλούν τον κ. Χατζηδάκη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Διαβάστε την επιστολή της Ιεράς Κοινότητας προς τον Υπουργό:

Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ,

Μετά βαθυτάτης θλίψεως η Ιερά Κοινότης, αποτελουμένη εκ των Αντιπροσώπων των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, επληροφορήθη την κατάθεσιν εις την Βουλήν του νομοσχεδίου «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών», με το οποίον επιτρέπεται η προαιρετικώς και υπό προϋποθέσεις λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τας Κυριακάς.

Ωστόσον, τούτο αποτελεί εν ουσιαστικόν βήμα δια την κατάργησιν της αργίας της Κυριακής, η οποία εθεσπίσθη από τα βυζαντινά χρόνια και ετηρήθη από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, ως αποτέλεσμα του σεβασμού του πιστού λαού μας προς την Ορθόδοξον Παράδοσιν.

Η κατάργησίς της απεφεύχθη κατά την περίοδον της τουρκοκρατίας χάρις εις τους αγώνας του μεγάλου Αγιορείτου αγίου ιερομάρτυρος και εθναποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε: «Αδελφοί μου, Σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν».

Κατά την παρούσαν λίαν δυσχερή και κρίσιμον καμπήν της νεωτέρας ιστορίας της χώρας ημών, κατά την οποίαν ο ελληνικός λαός έχει περισσότερον από ποτέ άλλοτε ανάγκην κοινωνικής αλληλεγγύης, πνευματικής ενισχύσεως και επιστροφής εις τας παραδόσεις και όχι αποχριστιανοποιήσεως και αποδομήσεως της κοινωνικής συνοχής, θερμώς παρακαλούμεν, Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ, δια την πλήρη αναθεώρησιν του άρθρου «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές».

Ελπίζοντες ότι θα αρθήτε εις το ύψος των περιστάσεων, τόσον Υμείς προσωπικώς όσον και οι αξιότιμοι Βουλευταί του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και ότι εν τέλει η Ορθόδοξος Παράδοσις του Ελληνικού λαού θα γίνη σεβαστή υπό της πολιτικής αυτού ηγεσίας, ευχόμεθα να έχετε την σκέπην, ευλογίαν και άνωθεν φωτισμόν της Εφόρου του Ιεροῦ ημών Τόπου Υπεραγίας Θεοτόκου, και διατελούμεν μετ᾽ εξόχου τιμής.

TOP NEWS