Αρχιεπίσκοπος σε Ιεραρχία: Μια είναι η Εκκλησία- Δεν έχουμε περιθώρια λαθών και αυτονομήσεως

  • Dogma
ιεραρχία

Έντονα ενωτικός με σαφείς αναφορές στην πανδημία ήταν η προσφώνηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου προς την Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως Προέδρου αυτής, κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας των εργασιών. 

«Προσωπικές απόψεις και αλλότριες φωνές πρέπει να τις καταδικάσουμε. Μία είναι η Εκκλησία, μία πρέπει να είναι και η φωνή της, εκφραζομένη εν Συνόδω και πάντοτε ως ενοποιητική δύναμη για την σωτηρία όλων ημών. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια λαθών και αυτονομήσεως. Σας καλώ να αναλογισθούμε τις ευθύνες μας και να συνεχίσουμε, εν υπακοή προς το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, την πορεία μας προς τον ουρανό. Πληθαίνουν οι φωνές αμφισβήτησης και χαίρεται ο διάβολος να ποτίζουμε το δένδρο του διχασμού.», τόνισε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος:

Συ­νῆλθε σή­μερα, Δευτέρα 4 Ὀκτω­βρίου 2021, τηρουμένων ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, σέ πρώτη τα­κτική Συ­νε­δρία, ἡ Ἱερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱε­ραρ­χίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προ­ε­δρία τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱε­ρω­νύ­μου, στήν αἴ­θουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 26ης Αὐγούστου ἐ.ἔ.

Πρό τῆς Συ­νε­δρίας ἐτε­λέ­σθη Ἀρ­χι­ε­ρα­τική Θεία Λει­τουρ­γία στό Κα­θο­λικό τῆς Ἱε­ρᾶς Μο­νῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, ἱε­ρουρ­γή­σαν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱεροθέου.

Περί τήν 9η πρω­ινή, στήν αἴ­θουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου, ἐψάλη ἡ Ἀκο­λου­θία γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐρ­γα­σιῶν Αὐτῆς. Ἀνα­γνω­σθέν­τος τοῦ Κα­τα­λό­γου τῶν συμμετεχόν­των Ἱε­ραρ­χῶν, δι­ε­πι­στώθη ἀπαρτία.

Ἀκο­λού­θως, συ­νε­κρο­τήθη ἡ Ἐπι­τροπή Τύ­που ἀπό τούς Σεβασμι­ω­τά­τους Μη­τρο­πο­λί­τες Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ                          κ. Ἰγνάτιο, Σύρου, Τή­νου, Ἄν­δρου, Κέας, Μή­λου, Δήλου καί Μυκόνου κ. Δω­ρό­θεο καί Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο.

Στή συνέχεια, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὡς Πρόεδρος τοῦ Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, προσφώνησε τά Μέλη Αὐτῆς, ἐπικαλούμενος τίς πρεσβείες τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων Ἀθηνῶν, Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου καί Ἱεροθέου, γιά τήν αἴσια ἔκβαση καί ἐπιτυχῆ διεξαγωγή τῆς Συνόδου καί ἀναφέροντας ἀρχικά ὅτι συνερχόμασθε ὕστερα ἀπό μακρό διάστημα στήν ἱστορική Ἱερά Μονή Πεντέλης, μέ σκοπό νά συζητήσουμε σύγχρονα καί ἐπίκαιρα προβλήματα καί νά ἐκφράσουμε τήν συνοδική φωνή, τήν ὕψιστη αὐτή ἔκφραση ἐκκλησιολογικοῦ φρονήματος καί πράξεως τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στήν πανδημία καί στίς προϋποθέσεις πού δημιουργήθηκαν ἐξ αἰτίας αὐτῆς γιά νά ἀναδειχθοῦν πολλά ἀπό τά προβλήματα πού συνωστίζονται δεκαετίες τώρα μέσα στόν τρόπο καί στήν καθημερινότητα τῶν ἐπιλογῶν μας, ὅπως χλιαρή πίστη, ἐκκοσμίκευση τῆς συνοδικότητας, ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀνυπακοή καί ἐγωιστική αὐτοδιάθεση, ψήγματα προτεσταντισμοῦ καί αἱρετικῶν δοξασιῶν, ἔλλειψη γνησίου ὁμολογιακοῦ πνεύματος, συντεχνιακή λογική, ψυχολογική πίεση καί ἀνασφάλεια.

Τονίζοντας ἰδιαίτερα τήν ἀνάγκη διατήρησης τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διαταράχθηκε κατά τήν περίοδο αὐτή, ὁ Μακαριώτατος εἶπε τά ἑξῆς: «Πρῶτος γνωρίζω νά κάνω πίσω γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναμένω καί ἀπό ἐσᾶς, τούς ἀδελφούς μου, τό ἴδιο. Προσωπικές ἀπόψεις καί ἀλλότριες φωνές πρέπει νά τίς καταδικάσουμε. Μία εἶναι Ἐκκλησία, μία πρέπει να εἶναι καί φωνή της, ἐκφραζομένη ἐν Συνόδῳ καί πάντοτε ὡς ἑνοποιητική δύναμη γιά τήν σωτηρία ὅλων ἡμῶν. Δέν ἔχουμε ἄλλα περιθώρια λαθῶν καί αὐτονομήσεως. Σᾶς καλῶ νά ἀναλογισθοῦμε τίς εὐθύνες μας καί νά συνεχίσουμε, ἐν ὑπακοῇ πρός τό συνοδικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, τήν πορεία μας πρός τόν οὐρανό. Πληθαίνουν οἱ φωνές ἀμφισβήτησης καί χαίρεται διάβολος νά ποτίζουμε τό δένδρο τοῦ διχασμοῦ. Τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπηρετοῦμε, τόν Μέγα Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο συνεχίζουμε νά ἀκολουθοῦμε μέ τήν ζωή μας. Στῶμεν, λοιπόν, καλῶς καί στῶμεν μετά φόβου».

Κλείνοντας τήν προσφώνησή του ὁ Μακαριώτατος, ἀναφέρθηκε στήν πρόσφατη συνάντησή του μέ τόν Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τόν ὁποῖον εὐχαρίστησε γιά τόν Νόμο περί Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο μετά ἀπό διακόσια χρόνια, τήν πλειοψηφία τῶν μελῶν τῶν συμβουλίων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν θά ἔχει ἡ Ἐκκλησία. «Τό Κράτος ὅπως στηρίζει κάθε Ἐπιστήμη θά στηρίξει ἀσφαλῶς καί ἐκείνη τῆς Θεολογίας. Οἱ ἀπόφοιτοι τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν εἶναι εὐπρόσδεκτοι στόν χῶρο τῆς Ἱερωσύνης. Μᾶς χρειάζονται ὅμως καί οἱ παραγωγικές σχολές τῆς Ἐκκλησίας καί δρόμος ἔχει ἀνοίξει πλέον», τόνισε ὁ Μακαριώτατος. Κατά τήν συνάντηση αὐτή πρότεινε ἐπίσης στόν Πρωθυπουργό ἕνα ἔργο ἀναγκαῖο καί ἀπαραίτητο, ὅπως τό χαρακτήρισε. Τήν σύσταση μιᾶς κοινῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτείας-Ἐκκλησίας μέ σκοπό τήν μελέτη καί τήν ἐπίλυση τῶν πολλῶν προβλήματων πού ἔχουν ἀναδειχθεῖ˙ πρόταση τήν ὁποία ὁ Πρωθυπουργός ἔκανε πρόθυμα ἀποδεκτή.

Ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Κα­ρυ­στίας καί Σκύ­ρου κ. Σερα­φείμ, ὡς Ἀν­τι­πρό­ε­δρος τῆς Ἱε­ραρ­χίας, ἀν­τι­φώ­νησε ἀκολούθως ἐκ μέ­ρους τῶν Σε­βα­σμι­ω­τά­των Ἱε­ραρ­χῶν.

Στή συνέχεια παρουσιάσθηκαν οἱ Ἐκ­θέ­σεις Πε­πραγ­μέ­νων τῶν Συ­νο­δι­κῶν Ἐ­πι­τρο­πῶν γιά τά ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά ἔ­τη 2019-2020 καί 2020-2021 ἀ­πό τούς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Προέδρους αὐτῶν καί ἐπακολούθησε συζήτηση γιά τόν τρόπο ἀξιοποίησης αὐτῶν.

Κατόπιν παρουσιάσθηκε τό μετάλλιο τό ὁποῖο ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Τό ἐν λόγῳ μετάλλιο ἀποτυπώνει τούς Ἁγίους Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν «διά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστιν τήν ἁγίαν καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερίαν» καί θά δίδεται σέ ἐξέχουσες προσωπικότητες.

Mετά τό δι­ά­λειμμα ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Γου­με­νίσ­σης, Ἀ­ξι­ου­πό­λεως καί Πο­λυ­κά­στρου κ. Δη­μήτριος ἀνέγνωσε τήν Εἰσήγησή του μέ θέμα: «Κα­νο­νι­σμός «Περί Ἡ­συ­χα­στη­ρίων»».

Μετά τό πέρας τῆς Εἰσηγήσεως ἔγινε διεξοδική συζήτηση καί τοποθετήθηκαν οἱ Σεβασμιώτατοι Σύνεδροι προβαίνοντας ἐν τέλει στήν ψήφιση τοῦ «Κανονισμοῦ «Περί Ἡ­συ­χα­στη­ρίων»» μέ νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Τέλος κατόπιν ψηφοφορίας ἔγινε ἡ συμπλήρωση τοῦ Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων.

Ἡ Ἱερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱε­ραρ­χίας θά συ­νε­χί­σει τίς ἐρ­γα­σίες Της αὔ­ριο Τρίτη 5 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ.

Ἡ Ἐπι­τροπή Τύ­που

τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱε­ραρ­χίας

 

Φωτογραφία αρχείου

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ