Διήμερο εκκλησιαστικού τυπικού στη Λάρισα

  • Dogma
εκκλησιαστικού

Τὸ Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο Λαρίσης σὲ συνεργασία μὲ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης»  διοργανώνει διήμερο ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ τὴν Παρασκευὴ 31 Μαΐου καὶ τὸ Σάββατο 1 ᾿Ιουνίου 2019.

Το πρόγραμμα για το διήμερο εκκλησιαστικού τύπου έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

— Παρασκευὴ 31 Μαΐου 2019.
α) Συνέντευξι γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Τυπικὸ στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «᾿Ελευθερία».
β) Διάλεξι μὲ θέμα· «Τὸ ἐπίσημον Τυπικὸν τῆς ἐκκλησίας» (χρησιμότης, ἑρμηνεία, ἀξιοποίησις). Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 18.00 (6 μ.μ.).

— Σάββατον 1 ᾿Ιουνίου 2019.
α) Διάλεξι μὲ θέμα· «Βασικὲς διατάξεις τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ». Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 11.00 π.μ.
β) Εἰσήγησι μὲ θέμα· «Σωστὴ προβολὴ καὶ ἐκμάθησι τοῦ Τυπικοῦ» (προτάσεις, συνεργασία, προοπτικές).
γ) Διάλεξι μὲ θέμα· «Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας καὶ ἡ μοναστηριακὴ τάξις» (ὁμοιότητες καὶ διαφορές). Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 16.00 (4 μ.μ.).

Οἱ διαλέξεις εἶναι ἀνοιχτὲς στὸ κοινὸ καὶ θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, Πλατεῖα Λαοῦ, Τ.Κ. 41221 Λάρισα, τηλ. 2410-536886, e–mail: dodiolar@yahoo.gr  ῾Υπεύθυνο εἶναι τὸ Τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ ᾠδείου ὑπὸ τὸν καθηγητὴ κ.Γεώργιο Καραγιαννάκη.

Συμμετοχὴ ΔΩΡΕΑΝ.

εκκλησιαστικού

TOP NEWS