Δραματική έκκληση του μητροπολίτη Φλωρίνης για καλύτερη φύλαξη των συνόρων

  • Dogma

Δραματική έκκληση για καλύτερη φύλαξη των βορειοδυτικών συνόρων της χώρας μας απηύθυνε ο μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος σε επιστολή που απέστειλε προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά με αφορμή το πρόσφατο θάνατο του υπαρχιφύλακα Ηλία Κωστένη.

Θεοδώρα Αβαγιανού

Δραματική έκκληση για καλύτερη φύλαξη των βορειοδυτικών συνόρων της χώρας μας απηύθυνε ο μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος σε επιστολή που απέστειλε προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά με αφορμή το πρόσφατο θάνατο του υπαρχιφύλακα Ηλία Κωστένη.

Ο μητροπολίτης αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν της 8ης Δεκεμβρίου, μεταφέροντάς στον κ. Σαμαρά την ανησυχία των κατοίκων της Φλώρινας, οι οποίοι φοβούνται καθημερινά για τις ζωές τους.

Εκτός λοιπόν από τις δυσκολίες που βιώνουν οι κάτοικοι λόγω της οικονομικής δυσχέρειας, εδώ και χρόνια προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ροή μεταναστών, μιας και η Φλώρινα αποτελεί βασική πύλη εισόδου στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ο κ. Θεόκλητος, εκφράζει την αγανάκτηση του για την αδιαφορία της πολιτείας για την Φλώρινα και γενικά για τις ακριτικές περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει στην επιστολή αντί να ενισχυθούν τα μέτρα φύλαξης, παρατηρείται διάλυση ολόκληρων στρατιωτικών μονάδων.

Τέλος επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση των αστυνομικών τμημάτων και των τμημάτων συνοριακής φύλαξης με επαρκές προσωπικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Μὲ βαθύτατον πόνον ψυχῆς συντάσσομεν καὶ Σᾶς ἀπευθύνομεν τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν κατόπιν τοῦ λίαν προσφάτου τραγικοῦ συμβάντος εἰς τὴν Μητροπολιτικὴν ἡμῶν περιφέρειαν.

Ἀπὸ τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν 8ην Δεκεμβρίου 2013 ὁλόκληρος ἡ περιοχή μας πενθεῖ καὶ θρηνεῖ ἓν ἄξιον τέκνον της, τὸν ἱκανὸν καὶ γενναιότατον ἀστυνομικόν τοῦ Τμήματος Συνοριακῆς Φύλαξης Πρεσπῶν, 43χρονον ὑπαρχιφύλακα Ἠλίαν Κωστένην, ἐκ τοῦ χωρίου Ἰτέας Φλωρίνης, ὁ ὁποῖος ἔχασε τὴν ζωήν του ἐν ὥρᾳ καθήκοντος, πυροβοληθεὶς ἀδίκως καὶ ἀνάνδρως ὑπὸ παρανομούντων ἀλλοδαπῶν εἰς τὴν περιοχὴν Βροντεροῦ Πρεσπῶν.

Βαρὺ τὸ πένθος καὶ ἀνείπωτος ἡ θλῖψις τῆς οἰκογενείας τοῦ ἐκλιπόντος ἀστυνομικοῦ, τῆς συζύγου καὶ τῆς δωδεκαχρόνου θυγατρός του. Θλῖψις καὶ πόνος, τὰ ὁποῖα γίνονται κραυγὴ ἀγωνίας δι᾽ ἕνα ὁλόκληρον νομόν.

Κύριε Πρωθυπουργέ, ἐν μέσῳ τῆς βαθείας κρίσεως, ἡ ὁποία ἀπὸ ἐτῶν πλήττει τὴν Πατρίδα μας, δοκιμαζόμεθα καθ᾽ ἡμέραν ὅλοι οἱ Ἕλληνες. Ἰδίως ἡ ἀκριτική μας περιοχὴ ὑφίσταται βαρυτέρας τὰς συνεπείας τῆς συνεχιζομένης κρίσεως, ἀγωνιζομένη ὅση δύναμις νὰ ἀνθέξῃ καὶ νὰ ὑπομείνῃ.

Διερωτώμεθα ὅμως, πόσην ὑπομονὴν καὶ πόσην ἀντοχὴν νὰ ἐπιδείξωμεν ὅταν, πέραν ὅλων τῶν ἄλλων, βλέπωμεν νὰ θυσιάζωνται καὶ ἀνθρώπιναι ζωαί;

Ὡς καλῶς γνωρίζετε, ἐγκαταβιοῦμεν εἰς τὴν βορειοδυτικὴν ἐσχατιὰν τῆς Ἑλλάδος, ταχθέντες νὰ φυλάττωμεν τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς μεθορίου καὶ νὰ ὑπερασπιζώμεθα τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Πατρίδος μας.

Ὡστόσο, μετὰ μεγάλης λύπης διαπιστοῦμεν ὅτι ἡ Πολιτεία καὶ τὰ ἁρμόδια πρὸς τοῦτο ὄργανά της δὲν λαμβάνουν πάντοτε, μάλιστα δὲ εἰς τοὺς παρόντας κρισίμους καιρούς, τὰ ἀπαραίτητα μέτρα διὰ τὴν ἀσφάλειαν καὶ ἀποτελεσματικωτέραν θωράκισιν τοῦ ἀκριτικοῦ νομοῦ μας καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

Ἡ φύλαξις τῶν συνόρων ἐπαφίεται ἐν πολλοῖς εἰς τὸν ὑπερβάλλοντα ζῆλον καὶ τὴν φιλοτιμίαν ὀλιγαρίθμων ἀστυνομικῶν, οἱ ὁποῖοι προασπίζονται τὴν ἀσφάλειαν τῶν ἀκριτῶν κατοίκων καὶ τοῦ τόπου μας, συχνάκις μὲ ἐλλιπέστατον ἐξοπλισμὸν καὶ ἀνεπαρκῆ μέσα, θυσιάζοντες καὶ τὴν ζωήν των ἀκόμη, ὡς ὁ ἀδικοχαμένος ὑπαρχιφύλαξ Ἠλίας Κωστένης.

Ἐπὶ πλέον, κατὰ τὸ τελευταῖον διάστημα, γινόμεθα μάρτυρες τῆς ἀποδυναμώσεως τῶν στρατιωτικῶν τμημάτων τῆς περιφερείας μας, διὰ τῆς ἀπομακρύνσεως καὶ διαλύσεως ὁλοκλήρων μονάδων, εἰς περίοδον μάλιστα κατὰ τὴν ὁποίαν ὅμορα κράτη ἐκδηλώνουν ἐμφανῶς ἢ ἀδήλως ἐπεκτατικὰς καὶ ἀλυτρωτικὰς βλέψεις εἰς βάρος τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Πατρίδος μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ, φρονοῦμεν ὅτι παρὰ τὴν ὑφισταμένην κρίσιν, ἡ θωράκισις καὶ οὐχὶ ἡ ἀποδυνάμωσις τῶν συνόρων ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ πρώτη μέριμνα καὶ προτεραιότης τῆς Κυβερνήσεως καὶ παντὸς ἁρμοδίου. Τί θὰ ἀπαντήσωμεν εἰς τοὺς κατοίκους τοῦ Νομοῦ μας, οἱ ὁποῖοι ἔταξαν τοὺς ἑαυτούς των νὰ φυλάττουν Θερμοπύλας καὶ βλέπουν τὴν περιοχήν τους νὰ ἐγκαταλείπηται εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ὅσων τὴν ἐπιβουλεύονται;

Ἡ ἀπομάκρυνσις τῆς 9ης Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικοῦ ἀπὸ τὴν πόλιν τῆς Φλωρίνης καὶ στρατιωτικῶν μονάδων ἀπὸ τὴν πόλιν τοῦ Ἀμυνταίου, ὡς καὶ τὸ κλείσιμον παραμεθορίων φυλακίων ἀπετέλεσαν τὸ πρῶτον πλῆγμα, ὁ τραγικὸς θάνατος τοῦ ἀστυνομικοῦ τὸ δεύτερον καὶ βαρύτατον. Ἡ ἤδη πολλαπλῶς πληγεῖσα περιοχή μας δὲν δύναται νὰ ἀνθέξῃ ἄλλας πληγάς.

Ὅθεν, θεωροῦμεν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην περαιτέρω στελεχώσεως τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων καὶ τμημάτων συνοριακῆς φύλαξης μὲ ἐπαρκὲς προσωπικόν, τὸ ὁποῖον νὰ λαμβάνῃ τὴν καλυτέραν δυνατὴν ἐκπαίδευσιν καὶ νὰ ἔχῃ εἰς τὴν διάθεσίν του ὅλον τὸν ἀναγκαῖον ὑλικοτεχνικὸν καὶ τεχνολογικὸν ἐξοπλισμὸν πρὸς ἀσφαλῆ ἐπιτέλεσιν τῆς λεπτῆς καὶ ὑψηλῆς ἀποστολῆς του.

Ἐξ ἴσου ἐπιτακτική, ὅμως, κρίνεται καὶ ἡ ἀνάγκη ἐνισχύσεως εἰς προσωπικὸν καὶ ὑποδομὰς τῶν ἐναπομεινάντων στρατιωτικῶν τμημάτων, ὡς καὶ ἡ ἐπαναλειτουργία τῶν παραμεθορίων στρατιωτικῶν φυλακίων, τόσον πρὸς διασφάλισιν τῆς εἰρήνης καὶ ἀποτροπὴν ἐνεργειῶν στρεφομένων ἐναντίον τῆς ἀκεραιότητος τῆς Πατρίδος μας, ὅσον καὶ πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ συνδρομὴν τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων διὰ τὴν φύλαξιν τῶν συνόρων μας.

Ὡς ἐκ τούτου, ἀποβλέποντες εἰς τὴν ἐγνωσμένην εὐαισθησίαν Σας καὶ τὸ ἀκοίμητον ἐνδιαφέρον Σας διὰ τὴν ἀνόρθωσιν καὶ τὴν προκοπὴν τῆς Ἑλλάδος, εὐελπιστοῦμεν ὅτι θὰ μεριμνήσητε προσωπικῶς καὶ θὰ καταβάλητε πᾶσαν δυνατὴν προσπάθειαν διὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπισιν καὶ ἐπίλυσιν τοῦ θέματος τούτου, πρὸς ὄφελος τῆς καταταλαιπωρουμένης Πατρίδος μας, διατελοῦντες,

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών Ἑορδαίας Θεόκλητος

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ