Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων

  • Dogma
παντελεήμων

Εκοιμήθη σο Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης, κυρός Παντελεήμων (Ροδόπουλος), σε ηλικία 90 ετών.

Ο μακαριστός Ιεράρχης εκοιμήθη ειρηνικά, την Τετάρτη 07 Αυγούστου στην Ιερά Μονή Βλατάδων, την οποίας για μακρό χρονικό διάστημα διετέλεσε Ηγούμενος, έχοντας στο πλευρό του τον διάδοχό του και πνευματικό ανάστημά του, Επίσκοπο Αμορίου Νικηφόρο.

Η εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Ιεράρχου θα ψαλεί την Παρασκευή, 9 Αυγούστου, στις 11 π.μ., στην Ι.Μονή Βλατάδων, όπου και θα γίνει ο ενταφιασμός του.

Ποιος ήταν ο Μακαριστός Ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου:

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης, κ. Παντελεήμων (Ροδόπουλος), εγεννήθη εν Αθήναις το έτος 1929, ένθα και έλαβε την εγκύκλιον και μέσην εκπαίδευσιν. Εσπούδασε Θεολογίαν εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών. Εχειροτονήθη Διάκονος το 1952 και Πρεσβύτερος το 1954. Παρηκολούθησε μεταπτυχιακάς Θεολογικάς σπουδάς εις τα Πανεπιστήμια Λονδίνου και Οξφόρδης (1954-1957) και Φραγκφούρτης Γερμανίας (1957-1958), υποβαλών εναίσιμον διατριβήν εις το Πανεπιστήμιον Οξφόρδης με θέμα• «Το Ευχολόγιον του Σεραπίωνος» και έλαβε τον μεταπτυχιακόν τίτλον Β. Litt. Εκλήθη εις Ελλάδα και διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και Προιστάμενος του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας. Το 1958 ανεκηρύχθη διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1960 εξελέγη Υφηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υφηγητής ων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανέλαβε την Σχολαρχίαν της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης και του Κολλεγίου αυτής (1963-1966). Το 1968 εξελέγη Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εις την έδραν του Κανονικού Δικαίου και της Ποιμαντικής. Διετέλεσε Συγκλητικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1976-1977) και Κοσμήτωρ της Θεολογικής αυτού Σχολής (1977-1978). Εκλεγείς υπό της ολομελείας των τακτικών Καθηγητών του ιδίου Πανεπιστημίου διετέλεσεν Αντιπρύτανις και Πρύτανις αυτού (1981-1983).

Παραλλήλως προς τα καθήκοντά του ως Καθηγητού εν τω Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης, ανέλαβε την Κοσμητείαν της θεολογικής Σχολής του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού Μπαλαμάντ, τόσον εν Λιβάνω (1972-1975), όσον και εν Θεσσαλονίκη (1975-1979), όπου μετεκινήθη αύτη λόγω του εν Λιβάνω πολέμου. Διωργάνωσε την Σχολήν αυτήν και επέτυχε την αναγνώρισίν της ως ανωτάτης Πανεπιστημιακής Σχολής, τόσον υπό του Υπουργείου Παιδείας του Λιβάνου, όσον και υπό των Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών της Ελλάδος.

Το έτος 1974 εξελέγη Μητροπολίτης Τυάνων, μετατεθείς βραδύτερον (1977) εις την Μητρόπολιν Τυρολόης και Σερεντίου. Απεστάλη υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις την Ρώμην, ως παρατηρητής εις την Β΄ Βατικάνειον Σύνοδον (1964), ως και εις άλλας εκκλησιαστικάς αποστολάς. Διετέλεσε μέλος πολλών Διεθνών Θρησκευτικών Επιτροπών και Οργανώσεων και μετέσχεν εις πολλά συνέδρια και συναντήσεις διεκκλησιαστικού ως και επιστημονικού χαρακτήρος. Εξελέγη Πρόεδρος το 1982 της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών και από του 1991 είναι επίτιμος Πρόεδρος αυτής. Ήταν ο Ορθόδοξος Συμπρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παγκοσμίου Συνδέσμου Μετερρυθμισμένων Εκκλησιών και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των κατ’ έτος εν τω πλαισίω των Δημητρίων διοργανουμένων εν Θεσσαλονίκη επιστημονικών συμποσίων, με γενικόν θέμα «Χριστιανική Θεσσαλονίκη».

Διετέλεσεν Ηγούμενος της εν Θεσσαλονίκη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων (1984-2012), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του εν τη Μονή ταύτη Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών (1985-1989) και Αντιπρόεδρος αυτού (1989-2012). Ήταν τιμητικόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Βιέννη Ιδρύματος Pro-Oriente, συγγραφεύς βιβλίων και άρθρων επί θεμάτων Κανονικού Δικαίου, Λειτουργικής, Ποιμαντικής, διεκκλησιαστικών σχέσεων και άλλων. Ετιμήθη δι’ εκκλησιαστικών, ακαδημαικών και πολιτειακών διακρίσεων. Ήταν επίτιμος διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Σιμπίου Ρουμανίας. Προσκληθείς εδίδαξε σειράν μαθημάτων εις την Θεολογικήν Ακαδημίαν Μίνσκ της Λευκορωσσίας και εις την Θεολογικήν Σχολήν του ελευθέρου πανεπιστημίου της πόλεως αυτής. Εδίδαξεν επίσης σειράν μαθημάτων εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Πρέσοβ της Σλοβακίας.

TOP NEWS