Εορτάσθηκε εχθές η Αγία Αικατερίινη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma

Τήν Τρίτην, 25ην Νοεμβρίου/ 8ην Δεκεμβρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, τῆς ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας καταγομένης, εἰς τήν ἱεράν αὐτῆς Μονῆς τήν κειμένην εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου βορείως μεταξύ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν.

Πατριαρχειο Ιεροσολυμων

Τήν Τρίτην, 25ην Νοεμβρίου/ 8ην Δεκεμβρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, τῆς ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας καταγομένης, εἰς τήν ἱεράν αὐτῆς Μονῆς τήν κειμένην εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου βορείως μεταξύ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν.

Ὡς γνωστόν, ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἦτο λίαν πεπαιδευμένη Χριστιανή, διό καί πάνσοφος καλεῖται, κατῄσχυνε τούς σοφούς – ἀσόφους καί ἀσεβεῖς εἰδωλολάτρας τῆς Ἀλεξανδρείας, προσείλκυσε πολλούς εἰς τόν Χριστιανισμόν καί διά τῆς ὁμολογίας αὐτῆς ἐδέχθη τόν στέφανον τοῦ μαρτυρίου ἐπί Μαξιμίνου τό ἔτος 305 μ.Χ.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τῆς θείας λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐν τῇ ὡς ἄνω Μονῇ προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν, ἐντοπίων τῆς Ἰερουσαλήμ καί προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν. Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας, προσῆλθε μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Συνοδείας, τῆς λειτουργηθείσης ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας πολλοί τῶν ἐκκλησιαζομένων πιστῶν προσῆλθον καί μετέσχον εἰς τό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας δι᾽ ἐνίσχυσιν, βοήθειαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ἁγιασμόν.
Τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ, ὡς καί τόν προεξάρχοντα Ἀρχιερέα, τήν συνοδείαν αὐτοῦ καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη εἰς τό ἡγουμενεῖον ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Στέφανος.

Εἰς τήν ἑορτήν τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, τήν Τρίτην, 25ην Νοεμβρίου / 8ην Δεκεμβρίου 2015, εἰς τήν Ἱεράν αὐτῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ μετέσχε τό Πατριαρχεῖον δι᾽ Ἀντιπροσωπείας ἀποσταλείσης ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Φαράν καί Ραϊθώ καί ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ καί εἰς τό πλαίσιον τῶν ἀνέκαθεν ὑφισταμένων σχέσεων τάξεως μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ. Ἡ ἀποσταλεῖσα Ἀντιπροσωπεία ἀπετελεῖτο ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ ἐν Βηθλεέμ Ἐπιτρόπου Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Παϊσίου καί τοῦ διακόνου π. Μάρκου.

Ἡ Ἀντιπροσωπεία ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, διέβη τά σύνορα Ἰσραήλ καί Αἰγύπτου εἰς Εϊλάτ καί Τάμπα, ἔφθασε εἰς τήν Ἱεράν Μονήν, ἔλαβε μέρος εἰς τόν Ἑσπερινόν ἀφ᾽ ἑσπέρας καί εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, παρεκάθισε εἰς τήν μοναστηριακήν τράπεζαν καί ἐπέστρεψε τῇ βοηθείᾳ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης εἰς Ἱερουσαλήμ.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ