Επτα χρόνια στον θρόνο των Ιεροσολύμων

  • Dogma

Την Πέμπτην, 9ην /22αν  Νοεμβρίου 2012, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η 7η επέτειος της ενθρονίσεως της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εις τον ένδοξον και μαρτυρικόν Θρόνον του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

 

Επί τη χαρμοσύνω ταύτη επετείω ανεπέμφθη Δοξολογία εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως την 10.30 π.μ. ώραν. Εις ταύτην συμμετέσχον οι Αρχιερείς του Θρόνου Ιεροσολύμων, οι Αγιοταφίται Αρχιμανδρίται και Ιερομόναχοι, μοναχοί και ο έγγαμος Αραβόφωνος κλήρος και λαός πολύς Κυρίου παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου, του Πρέσβεως της Ελλάδος εις την Ιορδανίαν κ. Ηρακλέους Αστεριάδου και του Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας εις την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν κ. Αντωνίου Σαμούτη.

 

Άμα τη λήξει της Δοξολογίας, οι μετέχοντες εις αυτήν ανήλθον εις το Πατριαρχείον. Ενταύθα κατά την τάξιν προσεφώνησε τον Μακαριώτατον ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος εξ ονόματος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος δια της προσφωνήσεως αυτού, εχούσης ως έπεται:

 

«Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

 

Λίαν σημαντικόν και χαροποιόν γεγονός εορτάζει και πανηγυρίζει σήμερον Σιών η αγία, η Μήτηρ των Εκκλησιών, «η δεχθείσα πρώτη άφεσιν αμαρτιών δια της αναστάσεως» και η εξ αρχής πιστώς διακονούσα ταύτην γεραρά Αγιοταφιτική Αδελφότης των Σπουδαίων. Εορτάζει και πανηγυρίζει το γεγονός της  Ενθρονίσεως της Υμετέρας  σεπτής Μακαριότητος εις τον μαρτυρικόν και  ένδοξον Θρόνον του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου μετά την ψήφοις ομοφώνοις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου κανονικήν εκλογήν Αυτής.  Δια του γεγονότος τούτου Πατριαρχείον και Αδελφότης εξήλθον νικηταί εις τον αγώνα αυτών υπέρ δικαιοσύνης και εντιμότητος, διαφανείας και χρηστής αδιαφθόρου διοικήσεως.

 

 Επί τω γεγονότι τούτω, ως εδραιώσαντι  και στερεώσαντι την διασαλευθείσαν εκκλησιαστικήν τάξιν και ενότητα, ευχαριστήριος Δοξολογία ανεπέμφθη σήμερον εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως. Εις ταύτην μετέσχεν η σεβασμία των ιεραρχών χορεία του Ιεροσολυμιτικού Θρόνου, αι τάξεις  των ευλαβών Αγιοταφιτών ιερομονάχων, ιερέων, διακόνων και μοναχών και αθρόος πιστός του Κυρίου λαός εκ του κέντρου αλλά και εκ των άκρων της εκκλησιαστικής επικρατείας του Πατριαρχείου.

 

 Την επ  ἐκκλησίαις εν Χριστώ ομολογίαν και ομόνοιαν ημών διαδηλούμεν και εις την ιστορικήν ταύτην αίθουσαν του Πατριαρχείου, εις τούτο το «ιερόν ημών οσπίτιον», ως ονομάζει τούτο ο μέγας προκάτοχος Υμών αοίδιμος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος.

 

Ενταύθα, Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, κατά την τάξιν, ως αδελφοί εν Χριστώ και ως τέκνα προς Πατέρα, προσάπτομεν Υμίν όσα ανήκουν Υμίν « αληθή, δίκαια, εύφημα και προσφιλή» (Φιλιπ. 4, 8), εκ των πραγμάτων ελεγχόμενα.

 

 Μεταξύ τούτων μνημονευθήτω η καλλιέργεια αγαστών σχέσεων μετά της φίλης χώρας της Ιορδανίας. Εις το πλαίσιον των σχέσεων τούτων επραγματοποιήθη η κατά παρελθόντα μήνα  Απρίλιον  επίσκεψις του υψηλοτάτου Ιορδανού πρίγκιπος κ. Γάζη εις το ημέτερον Πατριαρχείον και τον Ναόν της Αναστάσεως ως επίσης και η  ίδρυσις και λειτουργία  Γραφείου του Πατριαρχείου εις το Αμμάν της Ιορδανίας δια θέματα αφορώντα το Συμβούλιον Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής.

 

 Τη πρωτοβουλία της Υμετέρας Μακαριότητος, της Αγίας και Ιεράς Συνόδου συναινούσης και της Αδελφότητος  επικροτούσης, στεναί ωσαύτως εκαλλιεργήθησαν σχέσεις μετά της αδελφής αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου. Αι σχέσεις αύται είχον πρωτίστως ως αποτέλεσμα την επαναλειτουργίαν της Εξαρχίας του Πατριαρχείου εις Κύπρον αλλά και την υπό της Κυπριακής Εκκλησίας φιλοξενίαν των συναντήσεων του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής, των συναντήσεων των Προκαθημένων  των Ορθοδόξων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής και την φιλοξενίαν σημαντικού αριθμού μελών της νεολαίας των εν λόγω Εκκλησιών  εις θερινάς κατασκηνώσεις της  Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

 

 Εις τας εν Κύπρω συναντήσεις ταύτας των Ορθοδόξων Προκαθημένων εξεκολάφθη και η ιδέα της μεταβάσεως  αυτών εις  την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν. Η ιδέα αυτή εύρε την πραγματοποίησιν αυτής προσφάτως κατά μήνα Σεπτέμβριον, ότε  η Υμετέρα Μακαριότης μετά των Μακαριωτάτων Πατριαρχών Αλεξανδρείας και Αντιοχείας και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, τη συμπαραστάσει  της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και του Αναπληρωτού Μονίμου  Αντιπροσώπου της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν Πρέσβεως κ. Ανδρέου Παπασταύρου, είχεν επαφάς εις Βρυξέλλας  μετά του Αναπληρωτού Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martinez, μετά του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Rompuy, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κ. Barroso και μετ’ άλλων σημαινόντων παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δια συνηγορίαν υπέρ της ενισχύσεως της θέσεως των χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν, ιδία των χειμαζομένων προσφύγων της Συρίας.

 

 Τους τελευταίους τούτους η Υμετέρα Μακαριότης δις επεσκέφθη εις τον εν Za’atari της Ιορδανίας προσφυγικόν καταυλισμόν αυτών και δια την ανακούφισιν αυτών εζήτησε την διενέργειαν εράνου παρά της Κυπριακής Εκκλησίας και έλαβε σημαντικήν ανθρωπιστικήν βοήθειαν, διανεμηθείσαν ήδη αυτοίς υπό του εν Αμμάν Γραφείου του Πατριαρχείου εν συνεργασία μετά της Ιορδανικής Φιλανθρωπικής Χασιμιτικής Οργανώσεως και των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της UNRWA και της UNICEF.

 

 Προς το Αραβόφωνον Όρθόδοξον ημών ποίμνιον εξηκολούθησεν επιδεικνυομένη ζωηρή ποιμαντική μέριμνα και φροντίς, εκδηλουμένη εις χρηματικήν ενίσχυσιν δια συντήρησιν  και ανακαίνισιν ιερών ναών και ενοριακών αιθουσών αυτού. Ως  τοιαύτα έργα μνημονευθήτωσαν το  παρά τον ιερόν ναόν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εν Ραμάλλα πνευματικόν κέντρον, το παρά την Βασιλικήν  της Βηθλεέμ τελειούμενον πνευματικόν κέντρον, ιδρυθέν εις αγορασθείσαν και ανακαινισθείσαν οικίαν, το εις την Ναζαρέτ εις το κτήμα του Πατριαρχείου Κασρ-Ιλ-Μουτράν ανακαινισθέν παρεκκλήσιον του τιμίου Σταυρού και το εν αυτώ ιδρυόμενον σχολείον δια την Κοινότητα, η εξ ολοκλήρου ανακαίνισις του μοναστηριακού ναού των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, η συντήρησις της Μονής Αβραάμ και η πρόσφατος επιτυχής επίλυσις του προβλήματος της υδρεύσεως αυτής και του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως.

 

 Ταύτα πάντα είναι έργα της αγάπης, επιμελείας και αφοσιώσεως της Υμετέρας Μακαριότητος και της γεραράς ημών Αγιοταφιτικής Αδελφότητος προς τον Πανάγιον Τάφον και τα λοιπά πανάγια προσκυνήματα και το Ιερόν ημών Κοινόν. Ταύτα καθηκόντως αναφέρω, Μακαριώτατε, δια την εν Χριστώ μόνον καύχησιν, ενίσχυσιν και ενθάρρυνσιν, ίνα πάντες εν ενί πνεύματι τιμώντες αλλήλους, «τη τιμή αλλήλους προηγούμενοι»(Ρωμ. 12,10),  αγωνιζόμενοι έκαστος δι ἀρετήν και αλήθειαν και συνειδητοποιούντες την επί των ώμων ημών τεθειμένην βαρείαν χριστιανικήν και αγιοταφιτικήν κληρονομίαν και παρακαταθήκην της διαφυλάξεως των δικαίων του γένους ημών  εις την Αγίαν Γην, συνεχίζωμεν να δημιουργώμεν, ίνα παραδώσωμεν ταύτην εις τους νεωτέρους επηυξημένην και εμπλουτισμένην.

 

 Υψών το ποτήριον εξ ονόματος της Αγίας  και Ιεράς Συνόδου και της Αδελφότητος, εύχομαι Υμίν, Μακαριώτατε, έτη όσα πλείστα εν υγιεία, δυνάμει, ειρήνη και ευσταθεία, εν ενισχύσει, δυνάμει και προστασία Κυρίου, ίνα επί των ημερών Υμών βλέπωμεν το Πατριαρχείον εκπληρούν εις το έπακρον την αποστολήν αυτού εις την Αγίαν  Γην, ερχόμενον από δόξης εις δόξαν προς έπαινον του ευλογημένου ημών γένους και δόξαν του εν Τριάδι Θεού ημών. Γένοιτο».

 

Ωσαύτως προσεφώνησε τον Μακαριώτατον ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτήριος Αθανασίου δια της κάτωθι προσφωνήσεως αυτού:

 

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Σεβαστοί Πατέρες. Κυρίες και Κύριοι.

 

 Ευτυχής συγκυρία μας επιτρέπει, εκπροσωπώντας την Ελληνική Πολιτεία, να είμαστε για ακόμη μια χρονιά παρόντες στην επέτειο της Ενθρονίσεώς Σας, γεγονός που αποτελεί μία ξεχωριστή τιμή.

 

 Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα γιορτής για την Αγιοταφιτική Αδελφότητα, για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για την Ορθοδοξία, για την πατρίδα. Η παρουσία Σας στο Θρόνο αποτελεί εγγύηση για τη διαφύλαξη και περαιτέρω ανάδειξη των Ιερών Προσκυνημάτων της Χριστιανοσύνης, για την προάσπιση της Ορθοδοξίας, για τη διατήρηση της ηρεμίας στο Πατριαρχείο μετά τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασε στα γνωστά γεγονότα, τα οποία και αποτελούν οριστικό παρελθόν.

 

 Το έργο και η αφοσίωση Σας στα ιερά Σας καθήκοντα αναγνωρίζονται όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και διεθνώς με τη συνεχή παρουσία Υμών του ιδίου σε επισκέψεις, σε Εκκλησίες ανά τον κόσμο η Αντιπροσώπων Σας σε όλα τα διεθνή εκκλησιαστικά fora.

 

 Στις δύσκολες συνθήκες που διέρχεται η ανθρωπότητα και ειδικότερα στις πρόσφατες επώδυνες καταστάσεις στη δική μας περιοχή, η ύπαρξη του Πατριαρχείου υπό την εμπνευσμένη ηγεσία Σας αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ελπίδα για ένα μέλλον ειρήνης, για την οποία πολλοί κόπτονται αλλά λίγοι πραγματικά επιδιώκουν.

 

 Με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψατε μου Μακαριώτατε, να ενώσω και τη δική μας φωνή – έκκληση μαζί με όλο το χριστιανικό κόσμο για επικράτηση της λογικής και της ειρήνης στην περιοχή μας, προς όφελος των ανυπεράσπιστων αθώων πολιτών, οι οποίοι είναι και τα τραγικά θύματα του πολέμου.

 

 Μακαριώτατε,

 

 Η Ελληνική Πολιτεία Σας περιβάλλει με σεβασμό, με αγάπη και αφοσίωση. Είμαστε και θα είμαστε αρωγοί στην τιτάνια προσπάθειά Σας για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάδειξη των Ιερών προσκυ νη μάτων της Ορθοδοξίας. Η πρόσφατη επίσκεψη του Διευθυντή Εκκλησιαστικών Υποθέσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και οι συναντήσεις Σας με Έλληνες Αξιωματούχους που επισκέπτονται τα Ιεροσόλυμα, αποτελούν μία ακόμη απόδειξη της αφοσίωσης μας στο πρόσωπο Σας και στον ιερό θεσμό.

 

 Η Ελλάδα Σας παρέχει πλήρη ηθική υποστήριξη και σε πείσμα των καιρών και από το υστέρημα του λαού μας, αλλά με πραγματική ικανοποίηση Σας ανακοινώνω ότι εντός των προσεχών ημερών θα δυνηθούμε να προσφέρουμε μία ταπεινή οικονομική συμβολή, ως αναγνώριση στο έργο Σας και στο έργο των Πατέρων.

 

Ταπεινοί προσκυνητές, οι εργαζόμενοι στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα ενώνουμε τις προσευχές μας για να Σας δίνει ο Παντοδύναμος υγεία και δύναμη να συνεχίσετε το έργο Σας για το καλό της Αδελφότητας, για το καλό του Πατριαρχείου, για το καλό της Πατρίδας, για το καλό της Ορθοδοξίας.

 

Μετά την προσφώνησιν του κ. Γενικού, ο Μακαριώτατος  ετίμησε με το παράσημον του Ανωτέρου Ταξιάρχου του τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου τον παρόντα εις την τελετήν της Δοξολογίας Εξοχώτατον Πρέσβυν της Ελλάδος εις την Ιορδανίαν κ. Ηρακλήν Αστεριάδην δια την αφωσιωμένην υπηρεσίαν αυτού προς την πατρίδα και το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων κατά την διάρκειαν της τετραετούς θητείας αυτού ως Πρέσβεως.

 

Συγκεκινημένος ο κ. Πρέσβυς ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον και είπεν ότι θα φέρη το παράσημον τούτο μετά τιμής και καυχήσεως και θα υπερασπίζηται, όπου και αν υπηρετή τα προνόμια και δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

 

Τον Γέροντα Αρχιγραμματέα, τον κ. Γενικόν Πρόξενον και όλους τους μετά τούτους προσφωνήσαντας ηυχαρίστησεν ο Μακαριώτατος δια της κάτωθι αντιφωνήσεως Αυτού, εχούσης ως έπεται, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/gr/2012/11/22/7187/

 

Μετά τας προσφωνήσεις, προσελθόντες πάντες οι συμμετέχοντες  εις την τελετήν της Δοξολογίας προσήλθον προς τον Μακαριώτατον, έλαβον την ευλογίαν Αυτού και ηυχήθησαν Αυτώ έτη πολλά, εν υγιεία, δυνάμει και ευσταθεία .

 

Την εκδήλωσιν εις το Πατριαρχείον ηκολούθησεν εόρτιος τράπεζα.

 

Εκ της Αρχιγραμματείας.

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ