Έρανος Αγάπης στη Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος

  • Dogma

Από τις 11 έως τις 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο έρανος αγάπης στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος.

Από τις 11 έως τις 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο έρανος αγάπης στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος.Σε ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρεται: Γνωρίζουμε τὶς δυσκολίες, τὴ στενότητα, τοὺς περιορισμούς. Ὅμως δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη γιὰ ὅλους μας νὰ ὑπερβοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας. Νὰ στραφοῦμε πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, ἰδίως ἐκείνους ποὺ ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη, ποὺ στεροῦνται καὶ τὰ πιὸ ἀπαραίτητα».

Το μήνυμα του Μητροπολίτη για τον Έρανο Αγάπης:

«Δεῦτε ἅπαντες Χριστοῦ τὰ Γενέθλια, πιστῶς προεορτάσωμεν»

Πορευόμαστε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, νὰ ἑορτάσουμε καὶ πάλι τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Νὰ ζήσουμε τὸ ἀνέκφραστο μυστήριο τῆς συγκατάβασης τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος «ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη».
Ἡ βίωση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μυστηρίου δὲν γίνεται μὲ τρόπο διανοητικό. Γίνεται μὲ τρόπο εὐχαριστιακό. Στὴν εὐχαριστιακὴ κοινωνία μετέχει ὁ πιστὸς στὸ σῶμα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ, κοινωνώντας μὲ τοὺς ἀδελφούς του. Καὶ αὐτὴ ἡ κοινωνία δὲν ἀποτελεῖ μιὰ ἐκστατικὴ κατάσταση, ἀλλὰ ἐκφράζεται στὴν καθημερινότητα τῆς ζωῆς μὲ τὴ συναντίληψη, τὴ συμπαράσταση, τὴ μέριμνα, τὴν ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἔπαψε ποτὲ ἡ Ἐκκλησία νὰ ζεῖ καὶ νὰ ἀσκεῖ τὸ ἔργο τῆς φιλανθρωπίας, ὡς καρπὸ τῆς μυστηριακῆς ἐμπειρίας καὶ τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν πιστῶν. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο καὶ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἀποτέλεσμα εἰσφορῶν μεγάλων χορηγῶν, ἀλλὰ τῆς γεμάτης ἀγάπη συνεισφορᾶς τῶν ἁπλῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων.
Στὴ δύσκολη συγκυρία ποὺ ζεῖ ἡ κοινωνία μας, ἡ Ἐκκλησία δὲν μποροῦσε νὰ μείνει ἀμέριμνη. Ἀνέλαβε καὶ συνεχίζει νὰ ἀναλαμβάνει μία σειρὰ πρωτοβουλιῶν γιὰ νὰ διακονήσει τὶς ἐκρηκτικὲς ἀνάγκες. Στὶς ἐνορίες ἀναπτύσσεται μία πολὺ ἀξιόλογη φιλανθρωπικὴ δραστηριότητα, στηριγμένη στὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ πολλῶν ἀνθρώπων. Ἀλλὰ καὶ σὲ κεντρικὸ ἐπίπεδο γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια: ἡ σίτιση (μὲ τὰ συσσίτια, μὲ τὰ δέματα καὶ μὲ τὰ κοινωνικὰ παντοπωλεῖα), ἡ προσφορὰ ὑπηρεσιῶν ὑγείας, ἡ διάθεση φαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ, ἡ προσφορὰ ρουχισμοῦ, τὰ ἱδρύματα γιὰ ἡλικιωμένους, ἡ μέριμνα γιὰ τοὺς ἀστέγους, ἀποτελοῦν μερικὲς ἀπὸ τὶς προσπάθειες ποὺ βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη. Καὶ ταυτόχρονα ἡ καθημερινὴ προσπάθεια γιὰ στήριξη μεμονωμένων περιπτώσεων συνανθρώπων μας, ποὺ ἀντιμετωπίζουν αὐξημένα προβλήματα.
Ὅλες αὐτὲς οἱ πρωτοβουλίες, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ προχωρήσουν, ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ συγκινητικὴ στήριξη τῶν ἀνθρώπων της Ἐκκλησίας. Ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν οἱ ἴδιοι τὴ στενότητα τῆς οἰκονομικῆς κατάστασης, μετέχουν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους στὶς προσπάθειες αὐτές. Στηρίζουν τὴν προσπάθεια τῆς ἐνορίας τους, κατὰ πρῶτο λόγο, καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στὴ συνέχεια.
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἀπὸ 11 ἕως 16 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. θὰ πραγματοποιήσει τὸν «ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ» καὶ ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους ἑσᾶς. Γνωρίζουμε τὶς δυσκολίες, τὴ στενότητα, τοὺς περιορισμούς. Ὅμως δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη γιὰ ὅλους μας νὰ ὑπερβοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας. Νὰ στραφοῦμε πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, ἰδίως ἐκείνους ποὺ ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη, ποὺ στεροῦνται καὶ τὰ πιὸ ἀπαραίτητα. Μόνο ἔτσι, μέσα ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη καὶ ἐπίπονη φιλανθρωπία, θὰ μπορέσουμε φέτος νὰ βιώσουμε τὸ μεγάλο μυστήριο τῆς θείας φιλανθρωπίας καὶ συγκατάβασης. Ἄς μὴν κλείσουμε τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς μας στὴ μεγάλη αὐτὴ εὐκαιρία.

Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ τὴ ζωὴ ὅλων σας.
Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Μετ’ εὐχῶν καὶ ἀγάπης ἐν Κυρίῳ
Ὁ Μητροπολίτης

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ