Η εορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου στο Φρέαρ του Ιακώβ

  • Dogma

Την Πέμπτην, 16ην/29ην Νοεμβρίου 2012, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου του Αγιοταφίτου εις το Φρέαρ του Ιακώβ εις την πόλιν Νεαπόλεως της Σαμαρείας.

 

Ως γνωστόν, ο Αγιοταφίτης κληρικός Αρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος, καθηγούμενος του προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ, ετελειώθη υπό ανοσίου χειρός μαρτυρικώς παρά το Φρέαρ την 16ην /29ην  του μηνός Νοεμβρίου του έτους 1979. Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, αναγνωρίζον τον οσιακόν του βίον και το μαρτυρικόν τέλος του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Φιλουμένου κατέταξεν αυτόν εις το εoρτολόγιον αυτού δια Συνοδικής Πράξεως αυτού το έτος 2009, ορίσαν ως ημέραν τελέσεως της μνήμης αυτού την ημέραν του μαρτυρίου αυτού 16ην /29ην  Νοεμβρίου εκάστου έτους.

 

Δια την τέλεσιν της μνήμης του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου μετέβη εις το Φρέαρ του Ιακώβ η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Ενταύθα προεξήρξε της ακολουθίας του Όρθρου και της θ. Λειτουργίας εις τον υπεράνω του Φρέατος μεγαλοπρεπή Ιερόν Ναόν της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος  μετά του παρεκκλησίου και του λειψάνου του Αγίου Φιλουμένου και παρεκκλησίου του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου του εκ της Νεαπόλεως. Τον Ναόν τούτον ανήγειρεν ο νυν ηγούμενος του Φρέατος Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης π. Ιουστίνος.

 

Μετά του Μακαριωτάτου συνελειτούργησαν οι Ιερώτατοι Μητροπολίται Ναζαρέτ κ. Κυριακός και Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος και  ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, Αγιοταφίται Ιερομόναχοι, Αραβόφωνοι ιερείς ομόρων χωρίων της Νεαπόλεως και ιεροδιάκονοι.

 

Εις το Κοινωνικόν της θ. Λειτουργίας ο Μακαριώτατος εκήρυξε τον θείον λόγον έχοντα ως έπεται ελληνιστί:

 

«Ως ζωηφόρος, ως Παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέδεικται λαμπρότερος, Χριστέ, ο τάφος Σου, η πηγή της ημών αναστάσεως», αναφωνεί ο μελωδός της Εκκλησίας, διαδηλώνοντας ούτω το άπειρον αυτού θαυμασμόν δια το αιώνιον και ζωηφόρον μνήμα της αναστάσεως του Σωτήρος ημών Χριστού.

 

 Όντως, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο τάφος του Χριστού, ως λέγει και ο υμνωδός, αποτελεί την πηγήν της ημών αναστάσεως, δηλαδή της απελευθερώσεως ημών των ανθρώπων εκ των δεσμών του θανάτου της αμαρτίας.

 

 Την πηγήν ταύτην, δηλονότι τον τάφον του Χριστού, έχει αναλάβει θεόθεν να διακονή λατρευτικώς και λειτουργικώς δια μέσου των αιώνων η Αγιοταφιτική ημών Αδελφότης. Η διακονία δε αύτη είναι συνυφασμένη με την των αγίων μυροφόρων γυναικών και την των αγίων Αποστόλων και ευαγγελιστών μαρτυρίαν ότι Ιησούς ο εσταυρωμένος «ουκ έστιν ώδε, ηγέρθη γαρ καθώς είπε. Δεύτε ίδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος», ( Ματθ.  28,6).

 

 Τους λόγους τούτους του αγγέλου επαναλαμβάνει μεγαλοφώνως και μετά παρρησίας η τιμία των Αγιοταφιτών Πατέρων Αδελφότης δια του εν Χριστώ μάρτυρος Αγίου Πατρός ημών Φιλουμένου. Ο μακαριστός ούτος άγιος Πατήρ, του οποίου την μνήμην την τριετή σήμερον εορτάζομεν ανεδείχθη μέλος εκλεκτόν της Αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος, αλλά και πνευματικός οδηγός του Χριστεπωνύμου ποιμνίου της Εκκλησίας Ιεροσολύμων. Ούτος συνευφραίνεται και συναγάλλεται μετά των Αγίων μαρτύρων της Εκκλησίας «των εν ουρανοίς απογεγραμμένων πρωτοτόκων», ( Εβρ. 12,23).

 

 Κλήρος και λαός, αγαπητοί μου αδελφοί, προσήλθομεν σήμερον εν τω ιερώ τούτω τόπω του Φρέατος του Πατριάρχου Ιακώβ, αλλά και τω τόπω τω ευλογηθέντι παρά του Κυρίου και Σωτήρος ημών Χριστού κατά την συνάντησιν Αυτού μετά της Αγίας μεγαλομάρτυρος και ισαποστόλου Φωτεινής, της Σαμαρείτιδος γυναικός, ίνα τιμήσωμεν την μνήμην του Αγίου μάρτυρος Φιλουμένου. «Τιμή γαρ μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος».

 

 Ως γνωστόν, ο άγιος ούτος τόπος, πηγή ων ύδατος φυσικού αλλά και ύδατος αλλομένου, τουτέστιν πνευματικού, ανέψυξεν εκατόμβας διψασμένων ανθρώπων σωματικώς τε και πνευματικώς.

 

 Τον τόπον τούτον του αγιάσματος του Πατριάρχου Ιακώβ και της αγίας Σαμαρείτιδος γυναικός εφθόνησαν αι «αρχαί και εξουσίαι των κοσμοκρατόρων του σκότους του αιώνος τούτου», (Εφεσ. 6,12), ως κηρύσσει ο θείος Παύλος. Όμως ο φθόνος ο οποίος γεννά τον φόνον αντί να απαλλοτριώση τον τόπον τούτον, ενεδυνάμωσε και επηύξησεν την αγιότητα αυτού δια της επ’ αυτού εκχύσεως του αίματος της αγάπης του Χριστού του αγίου Πατρός ημών Φιλουμένου.

 

 Η Αγιοταφιτική Αδελφότης καυχάται εν τη ασθενεία αυτής «την καύχησιν του Σωτήρος ημών Χριστού», (Ρωμ. 15,17). Και τούτο, διότι το εν Χριστώ μαρτύριον του Αγίου Φιλουμένου επισφραγίζει την θεόθεν αποστολήν της μαρτυρίας των αγιασμάτων του μυστηρίου της θείας οικονομίας του αποκεκρυμμένου από των αιώνων εν τω Θεώ τω τα πάντα κτίσαντι δια Ιησού Χριστού,  (Εφεσ. 3,9).

 

 Του σωτηριώδους τούτου μυστηρίου κήρυκες εγένοντο οι Άγιοι Απόστολοι και Ευαγγελισταί, ως ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, του οποίου την ιεράν μνήμην συνεορτάζει η Ορθόδοξος Εκκλησία και δη η των Ιεροσολύμων μετά του Αγίου μάρτυρος Φιλουμένου.

 

 Η ευχαριστική και εόρτιος αύτη πανήγυρις προς τιμήν των φίλων του Χριστού μας καλεί, αγαπητοί μου, να αναλογισθώμεν την εν τω κόσμω Χριστιανικήν ημών μαρτυρίαν. Ημών όντων, κατά τους Κυριακούς λόγους, «το άλας της γης και το φως του κόσμου», ( Ματθ. 5,13-14).

 

 Του άλατος και του φωτός του Χριστού έχει ανάγκην σήμερον ο κόσμος, όσον ποτέ άλλοτε. Και τούτο διότι «οι υιοί του αιώνος τούτου φρονιμώτεροι υπέρ τους υιούς του φωτός εις την γενεάν την εαυτών εισί», (Λουκ. 16,8). Οι υιοί λοιπόν του φωτός του Χριστού καλούνται εις επαγρύπνησιν, ίνα μη μείνωσιν έξω του νυμφώνος.

 

 Ο Πατριάρχης Ιακώβ, η αγία μεγαλομάρτυς και ισαπόστολος Φωτεινή και ο άγιος απόστολος και ευαγγελιστής Ματθαίος αλλά και ο συμμάρτυς αυτού, Πατήρ ημών Φιλούμενος και σύμπασα η χορεία των αγίων ανεδείχθησαν υιοί του φωτός της Αναστάσεως του Σωτήρος ημών Χριστού. Ανεδείχθησαν οι αψευδείς μάρτυρες της ζώσης ελπίδος του αναστάντος Χριστού.

 

 Τους Αγίους τούτους μάρτυρας της του Χριστού αγάπης και τους υιούς τούτους του φωτός του Χριστού και την Αγίαν Θεοτόκον και Μητέρα του Θεού παρακαλέσωμεν, ίνα ικετεύωσιν Χριστόν τον Θεόν υπέρ της σωτηρίας των ψυχών ημών και υπέρ της ειρήνης της περιοχής ημών και σύμπαντος του κόσμου. Αμήν».

 

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν ο καθηγούμενος π. Ιουστίνος παρέθεσε νηστήσιμον εόρτιον τράπεζαν.

 

Διαρκούσης της τραπέζης νέος τις της περιοχής ονόματι Χαλήλ Γανάμ, έχων ποητικήν κλίσιν και εμπνευσμένος υπό Ρωμαιορθοδόξων πεποιθήσεων, προσεφώνησε τον Μακαριώτατον δια του κάτωθι ποιήματος: (ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2012/11/29/1666/ )

 

Εκ της Αρχιγραμματείας.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ LINK: http://www.jp-newsgate.net/gr/2012/11/29/7255/

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ