Η Μητρόπολη Βεροίας δίπλα στην μητέρα και την οικογένεια

  • Dogma
βεροίας

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για την μητέρα και την οικογένεια, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Ημαθίας.

Στην αρχή απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων κ. Στέργιος Μουρτζίλας.

Ακολούθησε επίκαιρη ομιλία από την συγγραφέα κ. Σταματία Πάπιστα-Καραγεωργίου με θέμα «Ανδρεία γυναίκα», ενώ στην συνέχεια ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από τη Βυζαντινή και Παραδοσιακή Χορωδία της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας υπό την διεύθυνση του κ. Σωτηρίου Ζερδαλή.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος επέδωσε οικονομική ενίσχυση σε επτά πολύτεκνες μητέρες.

Την εκδήλωση παρουσίασε o πρωτοπρεσβύτερος π. Νεκτάριος Σαββίδης.

Ο χαιρετισμός του Μητροπολίτη Βεροίας :

Ἄν ἡ οἰκογένεια θεωρεῖται καί εἶναι τό βασικό κύτταρο τῆς κοι­νω­νίας, τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἔ­θνους, ἡ μητέρα δέν εἶναι μόνο βα­­σικό κύτ­ταρο τῆς οἰκογενείας ἀλλά εἶναι καί ἀκρογωνιαῖος λί­θος της. Γιατί ἡ προσφορά καί ἡ ἀξία τῆς οἰκογενείας δέν εἶναι μό­νο τά παιδιά πού φέρνει στόν κό­σμο ἀλλά καί πῶς τά μεγαλώ­νει, πῶς τά παιδαγωγεῖ, πῶς τά προε­τοιμάζει γιά νά μποροῦν νά ἀντι­με­­τωπίσουν τή ζωή καί νά γίνουν ἱκανά καί χρήσιμα μέλη τῆς κοι­νω­­νίας, καί ἀκόμη τί στηρίγματα τούς δίδει γιά νά βασισθοῦν ἐπά­νω σέ αὐτά καί νά προχωρήσουν.

Σέ μία ἐποχή πολλαπλῶν κρί­σεων, ὅπως ἡ δική μας, σέ μία ἐπο­χή ἀμφισβητήσεως τῶν πάντων καί καταλύσεως ἀρχῶν καί ἀξιῶν εἶναι φυσικό καί ἡ οἰκογένεια νά περνᾶ μία κρίση, νά ἀμφισβη­τεῖ­ται καί ὑποτιμᾶται ἡ ἀξία της.

Καί σέ αὐτήν ἀκριβῶς τή δύ­σκο­λη ἐποχή πού διερχόμεθα ἔχουμε ἀκό­μη μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπό σω­­­στές οἰκογένειες, ἀπό σωστές μη­τέρες, πού θά μπορέσουν νά στή­σουν τήν οἰκογένεια καί νά τήν κρατήσουν, ὥστε νά γίνει τό θερ­μοκήπιο μέσα στό ὁποῖο θά μεγαλώσουν τά παι­διά.

Πολλοί διερωτῶνται ποιοί εἶναι οἱ λόγοι αὐτῆς τῆς κρίσεως. Οἱ λόγοι εἶναι ἀσφαλῶς πολλοί καί δια­φορετικοί, ἀλλά χωρίς ἀμφι­βο­λία ὑπάρχει ἕνας σημαντικός καί σοβαρός λόγος. Καί αὐτός εἶναι ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ἐπιβαρυ­μέ­νος ἤδη ἀπό πολλά καί διάφορα βάρη τῆς προσωπικῆς του ζωῆς, ἀρνεῖται νά ἀναλάβει καί ἄλλα, ὅπως αὐτά τῆς οἰκογενείας καί τῶν παιδιῶν. Ἀρνεῖται νά θυσιά­σει κάτι ἀπό τόν ἑαυτό του γιά τήν οἰκογένεια.

Ὅμως ὅπως κανένα μεγάλο καί σημαντικό ἔργο δέν γίνεται χωρίς κάποιες θυσίες, χωρίς νά παραμε­ρί­­σει κανείς τό προσωπικό του συμ­φέρον ἤ ὄφελος γιά τό κοινό κα­λό, ἔτσι δέν γί­νεται καί οἰκο­γέ­νεια χωρίς θυσίες, χωρίς τά μέλη της νά δεχθοῦν νά παραμερίσουν τό ἐγώ τους γιά νά προσφέρουν στήν οἰκογένεια, στά παιδιά.

Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅσο καί ἐάν ἐξελίχθηκε ἡ κοινωνία μας καί πολ­­λές ἀπό τίς ὑποχρεώσεις καί τίς εὐθύνες πού ἔχει μία οἰκογέ­νεια κατανέμονται πιό ἰσόρροπα ἀπό ὅ,τι στό παρελθόν μεταξύ τῶν δύο συζύγων, τῶν δύο γονέων, πε­ρισσότερο βάρος καί περισσό­τερη εὐ­θύνη πέφτει στή μητέρα, στή γυ­­ναίκα, καθώς αὐτή εἶναι τό ση­μεῖο ἀναφορᾶς σέ κάθε οἰκογέ­νεια, καθώς αὐτή καλεῖται νά ἀνα­­λάβει περισσότερους ρόλους καί νά θυσιάσει περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό της.

Τήν ἔχουμε ἀνάγκη, τήν ἀναζη­τοῦμε καί τήν τιμοῦμε τή μητέρα, γι᾽αὐτό τό σημαντικό βάρος πού ἐπωμίζεται γιά ὅλους μας. Τήν τι­μοῦμε γιά τήν προσφορά της καί τίς θυσίες της. Τήν τιμοῦμε καί τῆς ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας, γιατί ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας πα­ρά­δειγμα ἀνδρείας καί γενναιό­τητος, ἰδιαιτέρως ὅταν εἶναι πολύ­τεκνη, γιατί οἱ θυσίες της καί οἱ κό­­ποι της εἶναι πολλαπλοί καί ἡ προσφορά της ἀκόμη μεγαλύτερη.

Στήν οἰκογένεια, λοιπόν, καί στή  μητέρα εἶναι ἀφιερωμένη ἡ σημε­ρι­­νή ἐκδή­λωση τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τροπόλεως πού πραγματοποιεῖται σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλογο πολυτέκνων Νομοῦ Ἠμα­­θίας.

Μία «Γιορτή γιά τήν οἰκογένεια καί τή μητέρα», στήν ὁποία ὁμιλή­τρια εἶναι ἡ συγ­γραφέας κ. Στα­μα­τία Καραγεωρ­γίου-Πάπιστα, μητέ­ρα καί ἡ ἴδια, γνωστή σέ πολλούς ἀπό ἐσᾶς, πού μᾶς ἔκανε τήν τιμή νά ἀνταπο­κριθεῖ στήν πρόσκλησή μας καί νά ἔρθει στή Βέροια γιά νά μᾶς μι­λή­σει μέ θέμα: «Ἀνδρεία γυ­ναίκα».

Τήν εὐχαριστοῦμε θερμά καί ἀνα­­μένουμε μέ ἐνδιαφέρον ὅσα θά μᾶς πεῖ.

Εὐχαριστοῦμε ἀκόμη τή Βυζα­ντι­νή καί παραδοσιακή χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως πού θά πλαισιώσει τήν ἐκδήλωση μέ τά τραγούδια της, καί ὅλες τίς μη­τέ­ρες πού βρίσκεσθε ἐδῶ σήμερα, ἀλλά καί ὅλους ὅσους ἦρθαν γιά νά σᾶς τιμήσουν.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ