ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ: Το ιστορικό πίσω από το πάγωμα των λογαριασμών

  • Dogma

Την πλήρη εικόνα της κατάστασης που οδήγησε στο «πάγωμα» του κεντρικού τροφοδότη λογαριασμού του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων έδωσε στη δημοσιότητα η Αρχιγραμματεία. Πρόκειται για την περιγραφή των γεγονότων από την πλευρά του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου σχετικά με την διαμάχη που υπάρχει με την εταιρεία ύδρευσης των Ιεροσολύμων που απαιτεί εξωφρενικά ποσά.

 

Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

 

Ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως, ως το αγιώτατον προσκύνημα της Χριστιανοσύνης απηλάσσετο της υποχρεώσεως πληρωμής λογαριασμού ύδατος ανέκαθεν από της εποχής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της Εντολοδόχου Αγγλικής, της Ιορδανικής και Ισραηλινής Κυβερνήσεως.

 

Το καθεστώς αυτό ετηρείτο άχρι όταν το έτος 2003 η Ισραηλινή Δημαρχία των Ιεροσολύμων μετεβίβασε τας επί του ύδατος αρμοδιότητας αυτής εις ιδιωτικήν Ισραηλινήν Εταιρείαν με το όνομα «Γκιχόν».

 

Αφ’ ότου η εν λόγω Εταιρεία ανέλαβε την ευθύνην παροχής ύδατος, απηυθύνθη εις αραιά χρονικά διαστήματα μέσω του Υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ εις τας τρεις Κοινότητας, το Ελληνορθόδοξον Πατριαρχείον, την Αδελφότητα των Φραγκισκανών και  το Αρμενικόν Πατριαρχείον, ζητούσα την εκπλήρωσιν της υποχρεώσεως αυτών πληρωμής του λογαριασμού του ύδατος του Ναού της Αναστάσεως.

 

Αι απαιτήσεις της Εταιρείας «Γκιχόν» έγιναν πιεστικώτεραι  κατά τους θερινούς μήνας του τρέχοντος έτους 2012, ότε και ο Γενικός Γραμματεύς αυτής κ. Έλη Κόχε μετά του κ. Σεζάρ Μαρζήε, Διευθυντού του Τμήματος Χριστιανικών Υποθέσεων επεσκέφθησαν διά το εν λόγω πρόβλημα τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εις το Πατριαρχείον.

 

Εις την διεξαχθείσαν επί  του προκειμένου δύσκολον όντως συζήτησιν ο Μακαριώτατος είπεν εις τον Γενικόν Γραμματέα ότι αναλαμβάνει την πρωτοβουλίαν να πείση και τας άλλας Κοινότητας Φραγκισκανών και Αρμενίων, να πληρώνωνται εις το εξής οι τρέχοντες λογαριασμοί ύδατος του Ναού της Αναστάσεως επί τω όρω να αποσβεσθούν τα ισχυριζόμενα παρά της Γκιχόν παλαιά χρέη των  (9.000.000) εκατομμυρίων Σέκελ, ισοδυναμούντα με 2.000.000 $ USD περίπου, καθ’ ότι επί των χρεών τούτων ουδέποτε υπήρξε διευθέτησις και καθ’ ότι ο Ναός της Αναστάσεως αξίζει μιάς τοιαύτης αντιμετωπίσεως, λόγω της ιερότητος της ιστορίας και της αποστολής αυτού, χάριν της οποίας επισκέπτονται αυτόν εκατοντάδες ή και χιλιάδες προσκυνητών εξ όλων των μερών της υφηλίου καθ’ ημέραν, διά τους οποίους διατίθεται η μεγαλυτέρα καταναλουμένη ποσότης του ύδατος του Ναού και οι οποίοι αποτελούν οικονομικόν πόρον διά το κράτος του Ισραήλ.

 

Εις την πρώτην πρότασιν της πληρωμής των λογαριασμών του ύδατος εις το εξής ο Γενικός Γραμματεύς συνεφώνησε, εις την δευτέραν όμως της αποσβέσεως των παλαιών λογαριασμών διεφώνησε, υποδεικνύων την παρά των τριών Κοινοτήτων αίτησιν πληρωμής του απαιτουμένου ποσού παρά της Ισραηλινής Κυβερνήσεως.

 

Εν ω αι διαπραγματεύσεις είχον μείνει εις το σημείον τούτο, η Εταιρεία «Γκιχόν» προ δεκαημέρου από της σήμερον ενήργησε μονομερώς και αυθαιρέτως παρά τας προειδοποιήσεις του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κατά την τελευταίαν συνάντησιν, λαβούσαν χώραν εις το Πατριαρχικόν Γραφείον με τον εκπρόσωπον της Εταιρείας «Γκιχόν» και τη παρουσία εκπροσώπων της Δημαρχίας Ιεροσολύμων και της Γενικής Διευθυντρίας του Υπουργείου Τουρισμού του Ισραήλ κ. Αχούβα Ζακέν, προς την τράπεζαν «Μιζράχη» του Ισραήλ και επάγωσε τον σημαντικώτερον τραπεζικόν λογαριασμόν του Πατριαρχείου, ζωτικώτατον διά τας πληρωμάς ιερέων, διδασκάλων, διατροφής των μοναχών και δι’ όλην την συντήρησιν των προσκυνημάτων, των μοναστηριών και του όλου οργανισμού του Πατριαρχείου.  Εις το μέτρον τούτο προς τας άλλας δύο Κοινότητας δεν προέβη η «Γκιχόν» και το Πατριαρχείον εύχεται να μη προβή.

 

Μετά τούτο ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος απηύθυνε επιστολήν αγγλιστί (η οποία θα αναρτηθή προσεχώς εις την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου)  προς τον Πρωθυπουργόν του Κράτους του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νατανιάχου, τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος κ. Αντώνιον Σαμαράν, τον πρόεδρο της Κύπρου κ. Δημήτριο Χριστόφια, τον Βασιλέα της Ιορδανίας Μεγαλειότατον Αμπντάλλα Ιμπν Χουσείν Αθάνι και τον Πρόεδρον της Ρωσίας κ. Βλαδίμηρον Πούτιν, τον Πρόεδρον των Η.Π.Α. κ. Ομπάμα, ζητών την παρέμβασιν διά την διευθέτησιν του λίαν σοβαρού τούτου προβλήματος.

 

 

Επίσης ήγειρε δίκην κατά της Εταιρείας «Γκιχόν» διά την απελευθέρωσιν του λογαριασμού του Πατριαρχείου.

 

Το Πατριαρχείον, έχον τον πρώτον λόγον επί του  Προσκυνηματικού Καθεστώτος εις τον Ναόν της Αναστάσεως, εν συνεργασία και μετά των άλλων δύο Κοινοτήτων μελετά τους τρόπους επιλύσεως ελπίζον εις την ευκαμψίαν της Εταιρείας «Γκιχόν», ίνα μη προβή εις το έσχατον μέτρον  του εις συγκεκριμένας ώρας κλεισίματος των θυρών του Ναού της Αναστάσεως.

 

Εκ της Αρχιγραμματείας.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ