Λαμπρά πανηγύρισε η Ι.Μ Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας

  • Dogma
αγίας κυριακής

Την Κυριακή 7 Ιουλίου πανηγύρισε η Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας.

Το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο, ενώ στο τέλος της Λειτουργίας ευλόγησε το κόλυβο της Αγίας και τέλεσε τρισάγιο για τη μακαριστή Γερόντισσα Φιλοθέης.

Ομιλία Σεβασμιωτάτου

«Οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τό πλοῖον καί τόν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ».

Τήν περασμένη Κυριακή ἑορτάσαμε τούς ἁγίους ἀποστόλους καί μαθητές τοῦ Κυρίου μας, καί τιμήσαμε αὐτούς τούς ἁπλούς καί ταπεινούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀνεδείχθησαν διδάσκαλοι τῆς οἰκουμένης καί θεοφόροι κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου.  Ἴσως βέβαια μᾶς κάνει ἐντύπωση γιατί ὁ Χριστός ἐπέλεξε αὐτούς τούς ἀνθρώπους ὡς μαθητές του καί ὄχι κάποιους ἐπιφανεῖς καί μορφωμένους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Μία ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό μᾶς δίδει τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖο μᾶς παρουσίασε τήν πρώτη συνάντησή τους μέ τόν Χριστό καί τήν πρόσκληση πού τούς ἀπηύθυνε.

Ὁ Χριστός συνάντησε πρῶτα δύο ἀδελφούς, τόν Σίμωνα καί τόν Ἀνδρέα, στή θάλασσα τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ψάρευαν, καί τούς κάλεσε νά τόν ἀκολουθήσουν. Καί παρότι τούς ἔδωσε μία παράξενη, θά λέγαμε, ὑπόσχεση, ὅτι θά τούς κάνει δηλαδή ἁλιεῖς ἀνθρώπων, ἐκεῖνοι ἄφησαν ἀμέσως τά δίχτυα τους καί τόν ἀκολούθησαν.

Στή συνέχεια συνάντησε ἄλλους δύο ἀδελφούς, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἁλιεῖς καί αὐτούς, πού μαζί μέ τόν πατέρα τους ψάρευαν, καί τούς κάλεσε καί ἐκείνους νά τόν ἀκολουθήσουν. Καί ἄν ὁ Σίμων καί ὁ Ἀνδρέας ἄφησαν τά δίχτυα τους γιά τόν Χριστό, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης ἐγκατέλειψαν καί τό πλοῖο καί τόν ἴδιο τους τόν πατέρα γιά νά τόν ἀκολουθήσουν, χωρίς νά σκεφθοῦν καί νά ὑπολογίσουν τίς συνέπειες πού θά εἶχε αὐτή ἡ ἀπόφασή τους.

«Οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τό πλοῖον καί τόν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ», γράφει ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Ματθαῖος.

Αὐτή ἡ ἀμεσότητα τῆς ὑπακοῆς τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀξιοθαύμαστη καί ἀξιέπαινη καί εἶναι ἕνας ἀπό τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ὁ παντογνώστης Κύριος τούς ἐπέλεξε καί τούς ἔδωσε τόση εὐλογία καί χάρη.

Δέν ἤξεραν οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ ποιός ἀκριβῶς ἦταν αὐτός πού τούς καλοῦσε καί τί θά ἔκαναν μαζί του. Καί ὅμως ἔδειξαν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη ἀπό τήν πρώτη στιγμή. Ἔδειξαν μέ τήν ὑπακοή τους ὅτι ὁ Χριστός καί ἡ πρόσκλησή του ἦταν ἡ πρώτη προτεραιότητά τους, ἦταν ἀνώτερη ἀπό τό ἐπάγγελμά τους, ἀπό τήν περιουσία τους, ἀπό τόν πατέρα τους ἀλλά ἀκόμη καί ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό τους. Ἐγκατέλειψαν τά πάντα γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἀναγνωρίζοντας τή σημασία καί τήν ἀξία πού ἔχει νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος μαζί μέ τόν Χριστό.

Καί τό ἴδιο ἀκριβῶς ἔκανε καί ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυριακή, τήν ὁποία τιμοῦμε σήμερα, ἡ προστάτις καί ἔφορος τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Κοινοβίου. Ἀφιερώθηκε στόν Χριστό ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς της, οἱ ὁποῖοι τῆς ἔδωσαν τό ὄνομα Κυριακή, ἀπό τήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, τήν Κυριακή, κατά τήν ὁποία γεννήθηκε. Καί ἔκτοτε ὁ Χριστός ἦταν ἡ πρώτη προτεραιότητα τῆς ζωῆς της. Τό δικό του θέλημα ἀκολουθοῦσε στή ζωή της καί γιά τή δική του ἀγάπη ἀποφάσισε νά θυσιάσει καί τή ζωή της ἀκόμη, ἀδιαφορώντας γιά τίς ὑποσχέσεις καί τίς ἀπειλές τοῦ εἰδωλολάτρου ἡγεμόνος. Καί τό ἔκανε, γιατί, ἄν καί νέα στήν ἡλικία ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυριακή, θεωροῦσε μεγαλύτερο πλοῦτο «τόν ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ» καί τό μαρτύριο γιά χάρη του, παρά ὅλους τούς θησαυρούς τοῦ κόσμου. Θεωροῦσε μεγαλύτερη εὐτυχία νά ζήσει αἰωνίως μέ τόν Χριστό, παρά νά χωρισθεῖ ἀπό αὐτόν γιά τά λίγα χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς της.

Καί ὅπως οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ δέν χρειάσθηκαν χρόνο γιά νά ἀποφασίσουν νά ἀκολουθήσουν τήν κλήση του, ἔτσι καί ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυριακή δέν χρειάσθηκε νά σκεφθεῖ γιά νά ἀποφασίσει νά ὁμολογήσει τήν πίστη της καί νά θυσιάσει τή ζωή της γιά τόν Χριστό τόν ὁποῖο πίστευε καί ἀγαποῦσε.

Ἡ θαρραλέα καί ἀποφασιστική ἐπιλογή τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, πού τιμοῦμε σήμερα ἐδῶ, στόν ἱερό οἶκο της, θά πρέπει νά ἀποτελεῖ πρότυπο καί γιά μᾶς, πρότυπο ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί ὁμολογίας τῆς πίστεώς μας. Καί ἄν ἐμεῖς δέν χρειάζεται νά θυσιάσουμε τή ζωή μας γιά τόν Χριστό, ἄν δέν χρειάζεται νά ἐγκαταλείψουμε τά πάντα γιά νά τόν ἀκολουθήσουμε, δέν θά πρέπει νά ἀφήνουμε τά ὑλικά πράγματα, οἱ φροντίδες τῆς καθημερινότητος, οἱ πειρασμοί τοῦ κόσμου, τά πάθη καί οἱ ἀδυναμίες μας, νά μᾶς παρασύρουν μακριά του. Θά πρέπει ὁ Χριστός καί τό θέλημά του νά ἔχει τήν πρώτη θέση στήν ψυχή μας καί στίς ἐπιλογές τῆς ζωῆς μας. Θά πρέπει ἡ ζωή μαζί του νά εἶναι τό πρῶτο ζητούμενο, αὐτό γιά τό ὁποῖο θά πρέπει νά μεριμνοῦμε καί νά ἐνδιαφερόμεθα διαρκῶς.

Καί ἄν κάνουμε αὐτή τήν ἐπιλογή καί ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό καί ἄν εἶναι ἡ ὑπακοή μας στό θέλημά του προτεραιότητα στή ζωή μας, ὅπως ἦταν γιά τήν ἁγία μεγαλομάρτυρα Κυριακή, τότε ὁ Χριστός θά χαρίσει καί σέ μᾶς διά πρεσβειῶν τῆς ἁγίας τήν αἰώνιο ζωή κοντά του, τήν ὁποία ἀπολαμβάνει καί ἐκείνη στόν οὐρανό.

TOP NEWS