Μήνυμα του Μητροπολίτη Πατρών προς τους γονείς των μαθητών

  • Dogma

Ἀγαπητοὶ γονεῖς, ο Θεὸς σᾶς εὐλόγησε δίδοντάς σας τὴν δυνατότητα νὰ γίνετε συνδημιουργοί Του καὶ χαρίζοντάς σας τὸ ὡραιότερο δῶρο, τὰ παιδιά σας.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Μητροπολίτης Πατρών

Ἀγαπητοὶ γονεῖς, ο Θεὸς σᾶς εὐλόγησε δίδοντάς σας τὴν δυνατότητα νὰ γίνετε συνδημιουργοί Του καὶ χαρίζοντάς σας τὸ ὡραιότερο δῶρο, τὰ παιδιά σας.

Αὐτὰ τὰ παιδιὰ εἶναι ἡ χαρά σας, ἡ ζωή σας καὶ ἡ ἐλπίδα σας. Ὅμως εἶναι ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἐλπίδα τῆς κοινωνίας μας ὁλόκληρης, ἀφοῦ αὐτὰ τὰ παιδιὰ μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ πάρουν στὰ χέρια τους τὶς τύχες τῆς Πατρίδος μας, τοῦ Λαοῦ μας καὶ θὰ ὁδηγήσουν αὐτὸ τὸ σκάφος, ἀπὸ διαφορετικὲς θέσεις ὁ καθένας, σὲ ἀπάνεμα λιμάνια.

Τώρα κτίζουν τὰ παιδιὰ σας τὶς πνευματικὲς βάσεις γιὰ τὴν περαιτέρῳ πορεία τους. Τώρα ἀρχίζουν οἱ προσπάθειες γιὰ ἕνα ἐλπιδοφόρο μέλλον ὄχι μόνο γι’ αὐτά, ἀλλὰ γιὰ τὸν τόπο μας καὶ τὸν κόσμο γενικώτερα.

Στὰ μάτια τους ποὺ λάμπουν ἀπὸ καθαρότητα γιατί ἐκφράζουν τὴν ἁγνότητα τῆς καρδιᾶς τους, βλέπομε τὴν ὀμορφιὰ τῆς ζωῆς. Στὰ πρόσωπά τους, ποὺ εἶναι ζωγραφισμένη ἡ πηγαία χαρὰ, βλέπομε τὴν αἰσιοδοξία καὶ τὴν ἐλπίδα γιά ἓνα πολύ καλύτερο μέλλον.

Στὴν κινητικότητα καὶ τὴν ζωηράδα τους, βλέπομε τὴν ἀκατανίκητη διάθεση γιὰ ἀγῶνες ποὺ θὰ καταξιώσουν καὶ τὰ ἴδια τὰ παιδιὰ, ἀλλὰ καὶ θὰ ὁδηγήσουν τὴν κοινωνία μας σὲ ἔξοδο ἀπὸ τὰ ἀπαίσιο τέλμα μέσα στὸ ὁποῖο εὑρίσκεται.

Δῶστε ὅ, τί καλύτερο ἔχετε στὰ βλαστάρια σας. Μάθετέ τα τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ποιὲς εἶναι οἱ οὐσιαστικὲς καὶ πραγματικὲς ἀξίες. Δεῖξτε τους τὰ πρότυπα ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουν ὥστε ὁ ἀγώνας τους νὰ ἔχῃ βεβαίαν τὴν ἔκβαση τῆς νίκης.

Ὑψῶστε τὸ ἀνάστημά σας καὶ προστατέψτε τὰ παιδιά ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ὁδοστρωτῆρα ὁ ὁποῖος ἐπιχειρεῖ ἐπὶ ἔτη τώρα νὰ ἰσοπεδώσῃ τὴν πνευματική τους ὑπόσταση, ἀφήνοντας ἕωλη, ἀνέρειστη καὶ ἀπέλπιδα τὴν ζωή τους.

Μεταδῶστε τους τὴν προσήλωση στὶς πατροπαράδοτες ἀξίες, τὴν πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεό, τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἐμπνεῦστε τους τὴν ἐκτίμηση στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ποὺ ἔχει μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη ἀξία, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι προϊόν τῆς τύχης, ἀλλὰ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ.

Μιλῆστε τους γιὰ τὴν οἰκογένεια ποὺ εἶναι τὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας, γιὰ τὴν τιμιότητα , τὴν ἐργατικότητα καὶ τὸν καθημερινὸ ἀγῶνα γιὰ τὴν καταξίωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Συνδέστε τὰ παιδιά σας μὲ τὶς πνευματικές μας ρίζες, μὲ κάθε τί ποὺ θυμίζει τὴ δόξα καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας.

Στὸ σχολεῖο μαθαίνουν ὅ,τι τούς παρέχει; τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα. Μὴ μείνετε μόνο σὲ αὐτά. Συμπληρῶστε τὶς γνώσεις τῶν παιδιῶν σας μὲ τὶς δικές σας προσπάθειες, οἱ ὁποῖες βεβαίως ἀπαιτοῦν καὶ κόπο καὶ χρόνο.

Ὑπάρχουν πρόσωπα, καταστάσεις καὶ γεγονότα τὰ ὁποῖα μᾶς ἐνισχύουν στὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς. Αὐτὰ νὰ προβάλλετε στὰ παιδιά σας.

Γνωρίζω τὶς πολλὲς δυσκολίες. Ὅμως, γνωρίζετε πολὺ καλά, (ἁπλῶς σᾶς τὸ ὑπενθυμίζω καὶ τὸ τονίζω γιὰ νὰ πάρετε δύναμη), ὅτι δὲν εἶστε μόνοι σὲ αὐτὸ τὸν ἀγῶνα, ἀλλὰ εἶναι μαζί σας ὁ Θεός, ἡ Παναγία μας, οἱ Ἅγιοί μας, ποὺ ἐνισχύουν, ποὺ χαροποιοῦν καὶ γλυκαίνουν τὴ ζωή σας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ ὅ,τι κάνετε γιὰ τὰ παιδιά σας ποὺ εἶναι ἡ δική σας χαρά, ἡ δική μας ἐλπίδα καὶ τοῦ τόπου μας καὶ τοῦ κόσμου τὸ ὡραῖο μέλλον. Ποτίστε τὸ δένδρο τῆς ζωῆς, τὰ παιδιὰ σας δηλ. μὲ τοὺς γλυκύτατους χυμοὺς καὶ τὰ νάματα τῆς ἀγάπης σας.

Ἀπὸ σᾶς ἐξαρτᾶται καὶ εὐτυχῶς, ἀπὸ σᾶς τοὺς καλούς , τούς πιστοὺς στὸ Θεὸ καὶ γνήσιους Ἕλληνες γονεῖς, ἀπὸ σᾶς ἐξαρτᾶται τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ γιὰ ὅ,τι θά κάνετε στὴ συνέχεια γιὰ τὰ παιδιά σας, γιὰ τὴν κοινωνία
μας.

Εἴμαστε μαζί σας μὲ τὴν ἀγάπη μας, μὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή μας καὶ τὴν εὐχή μας, γιὰ εὐλογία, ὑγεία καὶ κάθε οὐράνια δωρεὰ στὴ ζωή σας.

Νὰ χαίρεστε τὰ παιδιά σας καὶ νὰ τὰ καμαρώσετε κατὰ πάντα ἐπιτυχημένα, εὐτυχισμένα καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ εὐλογημένα.

TOP NEWS