Ο Εδέσσης Ιωήλ θα εορτάσει τα ονομαστήριά του

  • Dogma
εορτάσει

Ανακοινώνεται ότι την 19η Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ θα εορτάσει την ονομαστική του εορτή.

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, ώρα 18.00, θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσσης. Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στις 07.30 θα τελεσθεί Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο. Μετά την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος θα δέχεται ευχές στο μητροπολιτικό οίκημα έως τις 13.00 και εν συνεχεία από τις 16.00 έως το βράδυ.

Ο Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωὴλ (κα­τὰ κό­σμον Πα­να­γι­ώ­της) Φραγ­κά­κος γεν­νή­θη­κε στὴ Νί­και­α τοῦ Πει­ραι­ᾶ τὸ 1949. Ἐ­κεῖ ὁ­λο­κλή­ρω­σε τὶς ἐγ­κύ­κλι­ες σπου­δές του. Ἔ­λα­βε τὸ πτυ­χί­ο τῆς Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν τὸ 1972. Ὑ­πῆρ­ξε πνευ­μα­τι­κὸ τέ­κνο τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Ἀρ­χι­μαν­δρί­του Ἐ­πι­φα­νί­ου Θε­ο­δω­ρό­που­λου, ἐ­νῶ κα­τὰ τὴ δι­άρ­κεια τῆς στρα­τι­ω­τι­κῆς του θη­τε­ί­ας συν­δέ­θη­κε πνευ­μα­τι­κὰ μὲ τὸν μα­κα­ρι­στὸ Μη­τρο­πο­λί­τη Ἐ­δέσ­σης κυ­ρὸ Καλ­λί­νι­κο, ὁ ὁ­ποῖ­ος τὸν χει­ρο­τό­νη­σε δι­ά­κο­νο τὸ 1975 καὶ πρε­σβύ­τε­ρο τὸ 1979. Ἀ­πὸ τὸν Ἰ­α­νου­ά­ριο τοῦ ἔ­τους 1976 δι­ο­ρί­στη­κε τα­κτι­κὸς ἱ­ε­ρο­κή­ρυ­κας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἐ­δέσ­σης, Πέλ­λης καὶ Ἀλ­μω­πί­ας καὶ δι­α­κό­νη­σε στοὺς το­μεῖς τῆς ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς, τῆς κα­τή­χη­σεως καὶ τῆς πνευ­μα­τι­κῆς κα­θο­δηγήσεως τῶν πι­στῶν σὲ ὅ­λη τὴν Μη­τρο­πο­λι­τι­κὴ ἐ­παρ­χί­α. Δι­ε­τέ­λε­σε ἐ­πί­σης δι­ευ­θυν­τὴς τοῦ μα­θη­τι­κοῦ οἰ­κο­τρο­φε­ί­ου καὶ τῶν ἱ­ε­ρα­τι­κῶν σε­μι­να­ρί­ων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως. Ἀ­σχο­λή­θη­κε ἐ­κτε­νῶς μὲ τὴ συγ­γρα­φὴ ἄρ­θρων σὲ ἐ­φη­με­ρί­δες καὶ πε­ρι­ο­δι­κὰ καὶ ἰ­δι­αί­τε­ρα μὲ τὴ συγ­γρα­φὴ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν ὑ­μνο­γρα­φι­κῶν καὶ ἁ­γι­ο­λο­γι­κῶν κει­μέ­νων, τὰ ὁ­ποῖ­α ἔ­τυ­χαν τῆς ἐγ­κρί­σε­ως τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος στὸ σύ­νο­λό τους. Μη­τρο­πο­λί­της Ἐ­δέσ­σης, Πέλ­λης καὶ Ἀλ­μω­πί­ας ἐ­ξε­λέ­γη στὶς 11 Ὀ­κτω­βρί­ου 2002.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ